Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: Se øverst til høyre
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2015; spm.nr. 6400, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 16.12.2015

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Diverse midler mot hoste og vond hals ved amming

Dato for henvendelse: 16.12.2015

RELIS database 2015; spm.nr. 6400, RELIS Sør-Øst.

SPØRSMÅL: Farmasøyt spør om kvinner som ammer kan bruke følgende midler: Zyx (benzydamin) sugetabletter, Bronwel (timianekstrakt) sugetabletter og CuraMed Hoste og Hals varmdrikk med sitron, honning og ingefær. Produsentene skriver at midlene ikke skal brukes eller ikke anbefales til ammende.

SVAR: Når det skal vurderes om ammende kan bruke bestemte legemidler eller andre preparater, må mors nytte av behandlingen veies opp mot den eventuelle risikoen som behandlingen innebærer for det brysternærte barnet. Dette gjelder også for urtebaserte preparater. For slike midler finnes det ofte begrenset med dokumentasjon, både for effekt og for sikkerhet ved bruk under amming. Dermed blir det spesielt viktig å vurdere hvor viktig behandlingen er for kvinnen og om det finnes andre preparater som er bedre dokumentert og som i større grad er ansett som forenlig med amming.

I dette tilfellet kjenner vi ikke til bakgrunnen for spørsmålet. Vi vil derfor kun foreta en generell vurdering av de ulike preparatene ved amming.

Zyx sugetabletter
Zyx sugetabletter skal ikke tygges eller svelges, men smelte langsomt i munnen. Den systemiske absorbsjonen gjennom slimhinnene i munn og svelg er så lav at det ikke vil gi farmakologisk systemeffekt (1). Ved anbefalt dosering vil vi derfor anta at mengden benzydamin som barnet eventuelt vil kunne få i seg gjennom morsmelk vil være minimal. En anerkjent bok om legemidler under graviditet og amming angir at ammende kan bruke benzydamin til behandling av munn og hals (2).

Bronwel sugepastiller og varmdrikk fra CuraMed
Bronwel er et plantebasert legemiddel som inneholder opp til to forskjellige timianarter (Thymus vulgaris L. herba og/eller Thymys Zygis L. herba) (3). CuraMed Hoste og Hals varmdrikk med sitron, honning og ingefær inneholder blant annet ekstrakter av altearot (Althaea officinalis L) og ingefær (Zingiber officinale) (4).

Det finnes ingen eller svært lite dokumentasjon på sikkerheten ved bruk av disse tre urtene ved amming. Anerkjente oppslagsverk angir imidlertid at de generelt er ansett som trygge å bruke og/eller neppe er skadelige for det brysternærte barnet (5-7).

Vurdering
Etter vår vurdering kan kvinner som ammer bruke benzydamin smeltetabletter. Vi har ikke holdepunkter for å tro at Bronwel sugetabletter eller den bestemte varmdrikken fra CuraMed er skadelige for brystbarnet, men dokumentasjon på sikkerhet mangler. For sikkerhets skyld vil vi anbefale at ammende vurderer å bruke andre midler mot hoste og sår hals, enten vanlige sugetabletter og/eller preparater hvor effekt og sikkerhet ved bruk under amming er bedre dokumentert.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Zyx sugetablett. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 27. mars 2015).
  2. 2. Schaefer C, Peters P et al., editors. Drugs during pregnancy and lactation 2015; 3rd ed.: 801.
  3. 3. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Bronwel sugepastiller. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 11. mai 2015).
  4. 4. CuraMed. Hoste og Hals Varmdrikk. http://www.curamed.no/Produkter/Hoste-og-Hals-Varmdrikk/ (Sett: 14. desember 2015).
  5. 5. Schaefer C, Peters P et al., editors. Drugs during pregnancy and lactation 2015; 3rd ed.: 675.
  6. 6. National Library of Medicine (USA). Drugs and Lactation database (LactMed). Marshmallow. http://toxnet.nlm.nih.gov/lactmed (Sist oppdatert: 7. september 2013).
  7. 7. National Library of Medicine (USA). Drugs and Lactation database (LactMed). Ginger. http://toxnet.nlm.nih.gov/lactmed (Sist oppdatert: 2. juli 2015).