Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Ikke tilgjengelig på telefon pga koronavirus inntil videre
- ta kontakt via e-post!

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2015; spm.nr. 6443, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 22.12.2015

 • RELIS Sør-Øst

 • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Utslett av levotyroksin

Dato for henvendelse: 22.12.2015

RELIS database 2015; spm.nr. 6443, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: En pasient har brukt Ibux (ibuprofen) lenge. Startet nylig å bruke Levaxin (levotyroksin), men får urtikaria/utslett 2-3 timer etter Levaxindosen. Farmasøyt spør om dette kan ha sammenheng med pasientens medisiner.

SVAR: I den godkjente preparatomtalen (SPC) til Levaxin (levotyroksin) står det at bivirkninger vanligvis er relatert til høy dose. Ved hypersensitivitet overfor ett eller flere av innholdsstoffene kan allergiske reaksjoner forekomme med symptomer som urtikaria, utslett og rødme. Tilfeller med angioødem er også rapportert (1). Hudbivirkninger er imidlertid hyppigere assosiert med bruk av ibuprofen. I den godkjente preparatomtalen (SPC) til Ibux (ibuprofen) er hudutslett oppført som en vanlig bivirkning og urtikaria som en mindre vanlig bivirkning. I svært sjeldne tilfeller kan bruk av NSAIDs gi alvorlige hudreaksjoner som Stevens Johnson syndrom og toksisk epidermal nekrolyse, men disse bivirkningene kommer som regel i løpet av første behandlingsmåned. Ved mistanke om hypersensitivitetsreaksjon bør NSAIDs seponeres (2).

En britisk bivirkningsdatabase beskriver et tilfelle med urtikaria og angioødem hos en pasient som fikk levotyroksin. Et av hjelpestoffene ble antatt å stå bak denne reaksjonen (3). En amerikansk bivirkningsdatabase skriver at bivirkninger som følge av levotyroksin er sjelden, og som regel er de relatert til en høy dose. Sjeldne tilfeller av allergiske hudreaksjoner, som urtikaria og hudutslett, er rapportert, men også her er det hjelpestoffene som er mistenkt årsak. Hypersensitivitet som reaksjon på levotyroksin er ikke kjent å forekomme (4).

Levaxin (levotyroksin) inneholder hjelpestoffene laktosemonohydrat, maisstivelse, gelatin, magnesiumstearat og talkum. Gelatin er kjent for å kunne gi IgE-medierte allergiske reaksjoner med urtikaria og angioødem, mens de øvrige hjelpestoffene er lite assosiert med dette (5,6).

Interaksjonssøk på levotyroksin og ibuprofen i norske, danske og amerikanske interaksjonsdatabaser ga ingen treff (7-9).

KONKLUSJON
Utslett er ikke en kjent bivirkning av levotyroksin, men det er rapportert om enkelttilfeller med urtikaria og utslett som hypersensitivitetsreaksjoner på hjelpestoff i tabletter med levotyroksin. Tyroxin inneholder blant annet gelatin, et hjelpestoff som kan gi allergiske reaksjoner med urtikaria og angioødem. Pasienten står samtidig på Ibux (ibuprofen), og dette medikamentet er hyppigere forbundet med nettopp disse hudbivirkningene.

Ved mistanke om at symptomene skyldes Levaxin, kan det eventuelt forsøkes å seponere Levaxin for å se etter bedring, for så å utføre en reeksponering. En eventuell forverring ved reeksponering vil sannsynliggjøre Levaxin som årsak til pasientens utslett. Dette må gjøres i samråd med lege.

Referanser
 1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Levaxin. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 1. juli 2015).
 2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Ibux. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 11. november 2015).
 3. 3. Brayfield A, editor. Martindale: The complete drug reference (online). In: Medicines Complete. Levothyroxine Sodium. http://www.medicinescomplete.com/ (Sist oppdatert: 12. juli 2011).
 4. 4. Clinical Pharmacology 2015 database. Levothyroxine. Gold Standard, Inc. http://www.clinicalpharmacology.com/ (5. mai 2011).
 5. 5. RELIS database 2012; spm.nr. 7248, RELIS Vest. (www.relis.no/database)
 6. 6. Natural Medicines Comprehensive Database. Gelatin. http://www.naturaldatabase.com/ (Sist oppdatert: 14. februar 2015).
 7. 7. Statens legemiddelverk. Interaksjonssøk. http://www.legemiddelverket.no/interaksjonssok (Søk: 21. desember 2015).
 8. 8. Sundhedsstyrelsen (Danmark). Den nationale Interaktionsdatabase. http://www.interaktionsdatabasen.dk/ (Søk: 21. desember 2015).
 9. 9. Clinical Pharmacology 2015 database. Levothyroxine/Ibuprofen. Gold Standard, Inc. http://www.clinicalpharmacology.com/ (21. desember 2015).