Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: Send ditt tlf.nr. per e-post og vi ringer tilbake (kl. 08.30 -15.30).
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2011; spm.nr. 722, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 25.08.2011

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Karbimazol og kronisk lymfatisk leukemi

Dato for henvendelse: 25.08.2011

RELIS database 2011; spm.nr. 722, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: En kvinne i 50-årene har hatt kronisk lymfatisk leukemi (KLL) i flere år. I to perioder på 3-4 år, begge for over 20 år tilbake i tid brukte hun karbimazol (Neo-Mercazole). Pasienten lurer på om medikamentet kan ha gitt henne KLL. Behandlende lege ønsker nærmere opplysninger om mulig årsakssammenheng.

SVAR: Hematologiske bivirkninger som benmargsdepresjon, inkludert nøytropeni, eosinofili, leukopeni og agranulocytose, er kjente bivirkninger av karbimazol (1).

Vi har søkt i ulike legemiddeldatabaser og bivirkningslitteratur (2-4), samt gjort søk i EMBASE og PubMed. Vi kan ikke finne at KLL eller andre leukemier er assosiert med bruk av karbimazol.

I WHOs internasjonale bivirkningsdatabase* er det per i dag ingen rapporter på KLL assosiert med karbimazol (5).

Konklusjon
Vi kan ikke finne at karbimazol er assosiert med KLL eller andre leukemier.

*) WHO understreker at datauttrekk fra bivirkningsdatabasen ikke representerer WHOs offisielle syn og at data ikke er homogene med tanke på innsamling gjennom spontanrapporteringssystemet. Opplysningene kan ikke brukes for å dokumentere sammenheng mellom det aktuelle legemiddelet og bivirkningen eller til å vurdere frekvens av bivirkningen.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Neo-Mecazole. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 28. januar 2011).
  2. 2. Sweetman SC, editor. Martindale: The complete drug reference. Carbimazole. Via Lexi-Comp http://www.helsebiblioteket.no (Lest 24. august 2011).
  3. 3. Klasco RK, editor. Carbimazole (Drug Evaluation). Micromedex. http://www.thomsonhc.com/ (Lest 24. august 2011).
  4. 4. Aronson JK, editor. Meyler's side effects of endocrine and metabolic drugs 2009: 335-46.
  5. 5. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase, søk 24. august 2011.