Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Telefon er bemannet:
mandag-fredag kl. 10-15

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2011; spm.nr. 725, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 25.08.2011

 • RELIS Sør-Øst

 • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Lungeinfiltrat som legemiddelbivirkning

Dato for henvendelse: 25.08.2011

RELIS database 2011; spm.nr. 725, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: En vel 30 år gammel mann med funksjonshemming og vanskelig behandlbar epilepsi har i lang tid vært tungpustet. CT-undersøkelse gir grunnlag for å mistenke interstitiell lungesykdom, hypersensitivitetspneumoni eller COP (cryptogenic organizing pneumonia). Lungespesialist ønsker opplysninger om ett eller flere av medikamentene pasienten har brukt fast i mange år kan være årsak til lungeinfiltrat:
-paroksetin 10 mg x 1 (Seroxat)
-okskarbazepin 750 mg + 600 mg (Trileptal)
-valproinsyre 600 mg + 600 mg (Orfiril)
-olanzapin 10 mg x 1 (Zyprexa)

Pasienten utredes også immunologisk.

SVAR: I preparatomtalene til de aktuelle legemidlene er ikke lungesykdom angitt som bivirkning (1-4). Det kan nevnes at Zyprexa (olanzapin) omtaler venøs tromboembolisme (VTE) under "Advarsler og forsiktighetsregler", og at det i litteraturen finnes kasuistikker som beskriver pasienter som har brukt olanzapin og fått lungeemboli (LE) (5).

Standard oppslagsverk for bivirkninger angir generelt at respiratoriske bivirkninger er svært sjeldent for antiepileptika (6). For nevroleptika er det nevnt at breknings- og hosterefleksen kan undertrykkes, og at det ved langtidsbruk har det vært rapportert om akutt respirasjonssvikt med pneumoni som komplikasjon (7).

I UpToDate gis en oversikt over legemidler som er kjent for å kunne gi interstitiell lungesykdom (8). Ingen av pasientens legemidler er nevnt i oversikten.

Pneumotox nevner at valproinsyre har vært assosiert med diffus alveolær blødning og eosinofil pleural effusjon (9).

I WHOs internasjonale bivirkningsdatabase er det noen rapporter hvor paroksetin (n=12), okskarbazepin (n=3), valproinsyre (n=23) og olanzapin (n=25) er assosiert med lungeinfiltrat eller interstitiell lungesykdom de siste 10 årene (10). Årsakssammenheng er gjennomgående ikke vurdert. WHO understreker at datauttrekk fra bivirkningsdatabasen ikke representerer WHOs offisielle syn og at data ikke er homogene med tanke på innsamling gjennom spontanrapporteringssystemet. Opplysningene kan ikke brukes for å dokumentere sammenheng mellom det aktuelle legemiddelet og bivirkningen eller til å vurdere frekvens av bivirkningen.

Konklusjon
Paroksetin, okskarbazepin, valproinsyre og olanzapin er lite assosiert med lungesykdommer, og det er ikke beskrevet at de kan gi lungeinfiltrat.

Referanser
 1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Seroxat. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 4. januar 2011).
 2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Trileptal. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 6. mai 2010 ).
 3. 3. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Orfiril. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 19. november 2010).
 4. 4. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Zyprexa. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 21. februar 2011).
 5. 5. Kannan R, Molina DK. Olanzapine: a new risk factor for pulmonary embolus? Am J Forensic Med Pathol 2008; 29(4): 368-70.
 6. 6. Aronson JK, editor. Meyler's side effects of drugs 2006; 15th ed.; vol.1: 276.
 7. 7. Aronson JK, editor. Meyler's Side Effects of Psychiatric Drugs 2009: 202-3.
 8. 8. King TE. Approach to the adult with interstitial lung disease: Clinical evaluation. In: UpToDate. http://www.uptodate.com/ (Sist oppdatert: 16. august 2010).
 9. 9. Pneumotox Online: The Drug-Induced Lung Diseases. http://www.pneumotox.com/ (24. august 2011)
 10. 10. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase, søk 25. august 2011.