Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: Send ditt tlf.nr. per e-post og vi ringer tilbake (kl. 08.30 -15.30).
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2016; spm.nr. 7494, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 07.09.2016

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Antikonsepsjon som ikke gir hypertriglyseridemi til kvinne med Mb. Crohn

Dato for henvendelse: 07.09.2016

RELIS database 2016; spm.nr. 7494, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Pasient som har alvorlig Mb. Crohn, kolektomert og har ileostomi brukte tidligere Evra p-plaster (etinyløstradiol og norelgestromin). Pasienten fikk da svært høye triglyserider. Pasienten brukte samtidig Humira (adalimumab) i lav dose og med lav serumkonsentrasjon. Begge legemidler er seponert. Pasienten har tidligere brukt spiral, som ga henne mye plager. P-piller og minipille er ugunstig grunnet rask tarmpassasje. Hvilken type prevensjon kan anbefales som ikke gir hypertriglyseridemi?

SVAR: Det er tatt utgangspunkt i at pasienten ikke skal bruke spiral eller perorale prevensjonsmidler. Alternative hormonelle prevensjonsmidler er da p-sprøyte (medroksyprogesteron), p-stav (etonogestrel) eller vaginalring (etinyløstradiol og etonogestrel).

Hormonelle prevensjonsmidler og forhøyede triglyserider
Prevensjonsmidler som inneholder østrogen og gestagen kan påvirke lipidverdiene i blodet, og effekten avhenger av østrogendosen og androgenisiteten til gestagenet. LDL- og HDL-verdier kan påvirkes av både østrogen- og gestagenkomponenten. Det er østrogenkomponenten som er årsak til forhøyelse av triglyserider, og økningen er som regel beskjeden. Økning i triglyserider kan sees ved bruk av p-piller, men er ikke assosiert med transdermale produkter i følge en artikkel fra UpToDate (1).
I preparatomtalene for p-sprøyte; medroksyprogesteron, vaginalring; etinyløstradiol og etonogestrel og p-stav; etonogestrel er lipidforstyrrelser ikke oppgitt blant bivirkningene (2-4).
I preparatomtalen for p-plaster; etinyløstradiol og norelgestromin er lipidforstyrrelser oppgitt som en mindre vanlig bivirkning (5).

Adalimumab og forhøyede triglyserider
Lipidøkning er oppgitt som en svært vanlig bivirkning i preparatomtalen for adalimumab, men det er ikke spesifisert hvilke lipider det gjelder (6).

VURDERING
Prevensjonsmidler som kun inneholder gestagen ser ut til å gi minst risiko for økning i triglyserider, og aktuelle prevensjonsmidler kan være p-sprøyte eller vaginalring.

Referanser
  1. 1. Martin KA, Douglas PS. Risks and side effects associated with estrogen-progestin contraceptives. In: UpToDate. http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 22. august 2016).
  2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Depo-provera. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 20. juni 2016).
  3. 3. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) NuvaRing. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 27. april 2016).
  4. 4. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Nexplanon. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 13. mai 2016).
  5. 5. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Evra. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 27. mai 2016).
  6. 6. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Humira. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 5. september 2016).