Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: Se øverst til høyre
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2016; spm.nr. 7633, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 17.10.2016

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Samtidig bruk av NSAIDs og Zyx / Strefen sugetabletter?

Dato for henvendelse: 17.10.2016

RELIS database 2016; spm.nr. 7633, RELIS Sør-Øst.

SPØRSMÅL: Apotekfarmasøyt spør om det er trygt å bruke Zyx (benzydamin) og Strefen (flurbiprofen) sammen med NSAIDs (ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler).

SVAR: VURDERING
Selv om det ikke kan utelukkes, er det mindre sannsynlig at kombinasjonen av Zyx eller Strefen sammen med NSAIDs skal medføre doseavhengige bivirkninger hos personer som tåler NSAIDs. Preparatomtalen (SPC) til Strefen fraråder imidlertid mot samtidig bruk, og dette bør derfor unngås, så sant ikke en lege har vurdert risikoen til pasienten og står ansvarlig for behandlingen.

BAKGRUNN
Preparatene Zyx og Strefen inneholder henholdsvis benzydamin og flurbiprofen. Både benzydamin og flurbiprofen er klassifisert som ikke-steroide antiinflammatorisk legemidler (NSAIDs) (1,2), men preparatene Zyx og Strefen inneholder lave mengder av legemidlene. NSAIDs har generelt en vidt terapeutisk vindu og lav akutt toksisitet, selv om det er variasjoner mellom de ulike virkestoffene (3).

Zyx inneholder 3 mg benzydamin. I tillegg til å være et NSAID, har benzydamin samtidig en lett lokalbedøvende effekt. Doseringen av Zyx er 1 sugetablett 3 ganger daglig. I SPC'en til Zyx er det angitt at ved inntak én sugetablett på 3 mg oppnås det for lave serumkonsentrasjoner av benzydamin til å gi farmakologisk systemeffekt. Det er videre angitt at ikke er utført noen interaksjonsstudie hos mennesker. (4)

Stefen innholder 8,75 mg flurbiprofen og doseringen er høyst 5 sugetabletter per døgn (dvs. tilsammen 43,75 mg). Ved systemisk behandling av smertetilstander benyttes gjerne doser på 50-100 mg flurbiprofen, med døgndoser inntil 200-300 mg. En maksimal døgndose av Stefen vil da tilsvare én enkeltdose som gis for systemisk smertelindrende effekt. Etter inntak av én enkeldose på 100 mg flurbiprofen ble maksimal serumkonsentrasjon målt til 14 mikrogram/ml. I SPC'en til Stefen er det angitt at den gjennomsnittlig maksimal plasmakonsentrasjonen mellom 1470-1638 ng/ml (dvs. tilnærmet 1,4-1,6 mikrogram/ml). Her er det imidlertid angitt at samtidig bruk av NSAIDs er en kontraindikasjon og at "to eller flere NSAID skal ikke brukes samtidig da dette kan øke risikoen for bivirkninger (spesielt gastrointestinale bivirkninger som ulcus og blødning)". (2,5)

Statens legemiddelverk gikk nylig ut og anmodet om at Zyx og Stefen skulle brukes med forsiktighet hos personer som tidligere har reagert allergisk på NSAIDs eller acetylsalisylsyre og hos personer med astma (6). Bakgrunnen for advarselen var meldinger på alvorlige allergiske reaksjoner på Zyx. Bruk av NSAID er den nest vanligste årsaken legemiddelutløste hypersensitivitetsreaksjoner i Norge (7). Hypersensitivitetsreaksjoner på legemidler er verken forutsigbare eller doseavhengige. Zyx og Stefen kan dermed utløse hypersensitivitetsreaksjoner hos personer som er overfølsomme mot salisylsyre eller NSAIDs. Det er også velkjent at bruk av NSAID kan hos enkelte astmatikere medføre bronkokonstriksjon via hemming av prostaglandinsyntesen og dertil økt danning av leukotriener. Bronkokonstriksjon som en del av en ikke-doseavhengig hypersensitivitetsreaksjon synes som den mest plausible mekanismen i denne sammenhengen.

Referanser
  1. 1. Micromedex® 2.0 (online). Benzydamine hydrochloride (Martindale). http://www.helsebiblioteket.no/ (Søk: 14. oktober 2016).
  2. 2. Micromedex® 2.0 (online). Flurbiprofen (DRUGDEX Evaluations). http://www.helsebiblioteket.no/ (Søk: 14. oktober 2016).
  3. 3. Giftinformasjonen. NSAIDs (ikke-steroide antiinflammatoriske midler) - behandlingsanbefaling ved forgiftning. Kort oversikt. http://www.helsebiblioteket.no/ (Søk: 17. oktober 2016).
  4. 4. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Zyx. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 27. mars 2015).
  5. 5. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Strefen. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 3. februar 2016).
  6. 6. Statens legemiddelverk.Viktig informasjon om reseptfrie halstabletter som inneholder betennelsesdempende legemidler. http://www.legemiddelverket.no/nyheter (Publisert: 30. september 2016).
  7. 7. Chalabianloo F. Hypersensitivitet ved bruk av ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler. Tiddskr Nor Legeforen nr. 17; 2012; 132; 1961-3.