Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Ikke tilgjengelig på telefon pga koronavirus inntil videre
- ta kontakt via e-post!

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2016; spm.nr. 7749, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 11.11.2016

 • RELIS Sør-Øst

 • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Dosering av tiamin tabletter ved kronisk alkoholforbruk

Dato for henvendelse: 11.11.2016

RELIS database 2016; spm.nr. 7749, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Lege spør om hva som er riktig dose av tiamin tabletter til pasient med kronisk høyt alkoholforbruk. Legen angir at han normalt ville gitt tiamin i form av injeksjon (Tiacur), men at dette er kostbart. Gitt at pasienten er avholdende fra alkohol kan det vel forventes et tilfredsstillende opptak kun fra tiamin tabletter?

SVAR: RELIS har tidligere besvart spørsmål om tiamintilskudd ved kronisk høyt alkoholforbruk og alkoholisme. Denne utredningen baserer seg delvis på disse tidligere utredningene. Det er i tillegg gjort et oppdatert litteratursøk.

Dosering av tiamin per os
Majoriteten av artiklene og retningslinjene som gjelder tiaminmangel ved alkoholoverforbruk/alkoholisme omtaler doseringsanbefalinger ved mer akutte tilfeller med alkoholabstinens og som forebygging av Wernickes encefalopati. Vi har ikke funnet entydige anbefalinger i litteraturen når det gjelder optimal dose, doseringshyppighet, varighet av behandling og administrasjonsmåte når det gjelder tiaminsubstitusjon ved kronisk overforbruk av alkohol.

En tidligere RELIS-utredning angir følgende peroral dosering av tiamin:

 • Ved milde, kroniske mangeltilstander anbefales 10 - 25 mg tiamin peroralt per dag.

 • Ved uttalte mangeltilstander brukes orale doser opptil 300 mg per dag.

 • Norsk legemiddelhåndbok anbefaler bruk av parenteral administrasjon (injeksjon) ved alvorlige mangeltilstander grunnet dårlig absorbsjon av høydosert tiamin. Doser på opptil 300 mg i.m. kan være nødvendig ved alvorlige mangeltilstander (1,2).

  Det anerkjente amerikanske oppslagsverket UpToDate anbefaler en daglig dose på 100 mg tiamin til alle voksne med kronisk høyt alkoholforbruk (3).

  Tiaminmangel og tiaminabsorpsjon hos alkoholmisbrukere
  Personer med kronisk alkoholmisbruk er utsatt for tiaminmangel, både fordi de ofte har dårlig kosthold, nedsatt lagringskapasitet i lever, og økt tap gjennom urin, men også fordi alkohol i seg selv reduserer opptaket av tiamin i tarmen. Studier på rotter tyder på at alkoholen sin påvirkning av tiaminabsorpsjonen foregår gjennom cellulære mekanismer (proteintranskripsjon) i enterocyttene. Redusert absorpsjon forekommer - både i tynntarm og tykktarm - allerede etter to ukers kronisk alkoholforbruk (4).

  Tiamin per os eller parenteralt
  Når det gjelder pasienter med kronisk alkoholmisbruk har vi ikke funnet studier (med unntak av i tilfeller med sykehusinnleggelse og akutt sykdom) som har sett på absorpsjon av tiamin gitt per os som alternativ til parenteral administrasjon. Sett i lys av kunnskapen som finnes i dag om ikke-mettbar absorpsjon av tiamin er problemstillingen imidlertid interessant (5). Dersom tiamin gis i høye doser per os til disse pasientene er det ikke usannsynlig at tiamin kan absorberes passivt som følge av den da høye konsentrasjonen av tiamin i tarmen, slik det er vist hos alzheimerpasienter og friske frivillige (5). En eventuell risiko ved behandlingen vil være at man risikerer å underbehandle pasientens tiaminmangel dersom biotilgjengeligheten likevel skulle vise seg underlegen den man ser ved parenteral behandling.

  Faktorer som ernæringsstatus samt grad/varighet av alkoholmisbruk vil være av betydning for om man bør gi tiamin per oralt eller parenteralt (i.m./i.v.). Peroralt tiamin kan brukes dersom pasienten er avholden fra alkohol for å bygge opp depotene, men det kan ikke alltid forventes å være tilstrekkelig under pågående alkoholinntak eller like etter inntak (6-8).  Referanser
  1. 1. RELIS database 2006; spm.nr. 3878, RELIS Vest. (www.relis.no).
  2. 2. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. L23.1.2.1.1 Vitamin B1 (Tiamin). http://www.legemiddelhandboka.no/ (Publisert: 24. mai 2013).
  3. 3. Gramlich L, Tandon P et al. Nutritional status in patients with sustained heavy alcohol use. In: UpToDate. http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 14. oktober 2014).
  4. 4. Subramanya SB, Subramanian VS, Said HM. Chronic alcohol consumption and intestinal thiamin absorption: effects on physiological and molecular parameters of the uptake process. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol 2010; 299: G23-31.
  5. 5. Smithline HA, Donnino M, Greenblatt DJ. Pharmacokinetics of high-dose oral thiamine hydrochloride in healthy subjects. BMC Clinical Pharmacology 2012; 12:4.
  6. 6. Agabio R. Thiamine administration in alcohol-dependent patients. Alcohol & Alcoholism 2005; 40(2): 155–56.
  7. 7. Norsk elektronisk legehåndbok. Alkoholavhengighet, alkoholisme. http://www.legehandboka.no/ (Sist endret: 13. juni 2016).
  8. 8. Cook CCH et al. B vitamin deficiency and neuropsychiatric syndromes in alcohol misuse. Alcohol & Alcoholism 1998; 33(4): 317-336.