Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: Send ditt tlf.nr. per e-post og vi ringer tilbake (kl. 08.30 -15.30).
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2017; spm.nr. 8013, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 06.01.2017

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Sertralin, depresjon og valg av p-pille

Dato for henvendelse: 06.01.2017

RELIS database 2017; spm.nr. 8013, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: En ung jente med alvorlig depresjon får behandling med Zoloft (sertralin). Foreløpig er Zoloft under opptrapping, ukjent nåværende dose. Pasienten ønsker å starte med p-piller. Helsesøster spør hvilken type p-pille som vil være best egnet.

SVAR: Spørsmålsstiller ble besvart over telefon. Følgende budskap ble videreformidlet:

Den godkjente preparatomtalen (SPC) til Zoloft (sertralin) advarer ikke mot samtidig bruk av p-piller (1). Søk i den norske interaksjonsdatabasen til Statens legemiddelverk på sertralin og hormonell antikonsepsjon ga ingen treff (2). RELIS har tidligere ved flere anledninger utredet om det foreligger eventuelle interaksjoner mellom SSRI/sertralin og p-piller, uten å finne hverken farmakokinetiske eller farmakodynamiske interaksjoner (3,4).

RELIS utredet også nylig (oktober 2016) valg av prevensjon ved humørsvingninger. Endring i humør er rapportert ved bruk av både kombinasjonspreparater med østrogen og gestagen, samt for rene gestagenpreparater. Det er foreløpig ikke grunnlag for å si at noen hormonelle prevensjonsmetoder er bedre eller verre enn andre med tanke på slike bivirkninger (5).

SAMLET VURDERING
Det foreligger ikke kjente interaksjoner mellom pasientens Zoloft (sertralin) og p-piller. Alle typer p-piller vil ha en risiko for bivirkninger i form av humørsvininger. Det er vanskelig å forutsi hvilken type p-pille pasienten vil tåle best. Vi anbefaler å bruke listen til Statens legemiddelverk over anbefalte hormonelle prevensjonsmidler (6).

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Zoloft. http://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 14. desember 2015).
  2. 2. Statens legemiddelverk. Interaksjonssøk. http://www.legemiddelsok.no/sider/Interaksjoner.aspx (Søk: 6. januar 2017).
  3. 3. RELIS database 2009; spm.nr. 5454, RELIS Vest. (www.relis.no)
  4. 4. RELIS database 2008; spm.nr. 3571, RELIS Sør. (www.relis.no)
  5. 5. RELIS database 2016; spm.nr. 11195, RELIS Vest. (www.relis.no)
  6. 6. Statens legemiddelverk. Anbefalte hormonelle prevensjonsmidler. https://legemiddelverket.no/ (Sist oppdatert: 29. november 2016).