Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Ikke tilgjengelig på telefon pga koronavirus inntil videre
- ta kontakt via e-post!

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2017; spm.nr. 8163, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 16.02.2017

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Kombinasjons-p-piller ved overvekt (BMI > 30)

Dato for henvendelse: 16.02.2017

RELIS database 2017; spm.nr. 8163, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Kvinne har BMI på 33, men har for øvrig normalt blodtrykk, blodsukker og lipider og er under 35 år. Lege spør om høy BMI er en kontraindikasjon mot kombinasjons-p-piller.

SVAR: I den fullstendige preparatomtalen til en kombinasjons-p-pille, for eksempel Loette (1), gis det en grundig oversikt over kontraindikasjoner og forsiktighetsregler/risikofaktorer ved bruk av kombinasjons-p-piller (punkt 4.3 Kontraindikasjoner og punkt 4.4 Advarsler og forsiktighetsregler) og vi anbefaler å lese denne nøye. Forekomst av og risiko for venøs eller arteriell tromboembolisme må utredes grundig hos alle kvinner som ønsker kombinasjons-p-piller.

Dersom en kvinne ikke har absolutte kontraindikasjoner, men har mer enn én risikofaktor for arteriell eller venøs tromboembolisme så vurderes risikoen som så høy at kombinasjons-p-piller er kontraindisert. Eksempler på risikofaktorer er BMI > 30, alder > 35 år, røyking, familiehistorie med tromboembolisme (1). I de ulike kombinasjons-p-pillenes fullstendige preparatomtaler gis en oversikt over de ulike risikofaktorene for arteriell og venøs tromboembolisme, se punkt 4.4 Advarsler og forsiktighetsregler (1).

Ut fra opplysningene vi har mottatt har den aktuelle kvinnen bare én risikofaktor, en BMI > 30, og kombinasjons-p-piller er derfor ikke kontraindisert hos henne. Det er viktig å ha in mente at de ulike kombinasjons-p-pillene har ulik progestagenkomponent. Til kvinner uten PCOS (polycystisk ovariesyndrom), anbefales vanligvis p-piller med progestagenkomponenten levonorgestrel (Loette, Almina, Microgynon og Oralcon) da disse er vist å ha lavest økning i risiko for venøs tromboembolisme (2). I alle tilfelle må kvinnen informeres grundig om symptomer og tegn på venøs og arteriell tromboembolisme og hva hun skal gjøre dersom hun opplever dette.

Dersom risikoen for kvinnen vurderes som så høy at kombinasjons-p-piller er kontraindisert (det vil si at hun har flere risikofaktorer enn BMI >30), kan kvinnen bruke rene gestagenprodukter som for eksempel desogestrel tabletter (Cerazette) eller hormonspiral med levonorgestrel (Mirena, Jaydess). Det kan også være andre årsaker enn økt risiko som gjør at lege og pasient sammen vurderer at andre prevensjonsmidler enn kombinasjons-p-piller er mest egnet.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Loette. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 30. juni 2016).
  2. 2. Statens legemiddelverk. Anbefalte hormonelle prevensjonsmidler. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 29. november 2016).