Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Ikke tilgjengelig på telefon pga koronavirus inntil videre
- ta kontakt via e-post!

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2017; spm.nr. 8187, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 21.02.2017

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Hormonspiral ved mulig primær biliær chirrhose eller autoimmunn hepatitt

Dato for henvendelse: 21.02.2017

RELIS database 2017; spm.nr. 8187, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Kan hun bruke levo-norgestrel (Mirena)(1).

SVAR: Primær biliær cirrhose er en autoimmun sykdom som fremstår med et klinisk homogent bilde hos pasientene med stor overvekt av kvinner, immunrespons til mitokondriell autoantigener, inflammasjon i små galleganger og hos noen pasienter utvikles fibrose og cirrhose. Prevalensen kan være 0.1% hos kvinner>40 år. Mer enn >90% av pasientene med Primær biliær cirrhose har AMA (antimitokondrielle antistoffer)-antistoffer i serum, antinukleære antistoffer er påvist hos 50% av pasientene i serum.
Patofysiologiske prinsipper (2).
Auto-immun hepatitt er en konsekvens av autoantigen eksposisjon, genetiske predisposisjoner og defekte immunregulatoriske mekanismer. Ved årtusenskiftet var 100000-200000 individer er rammet av tilstanden auto-immun hepatitt i USA. Lidelsen utgjør 2.6 % av transplantasjonene i det europeiske lever transplantat registeret. Autoimmun hepatitt (AIH). AIH I er positiv for ANA og/eller anti-glatt-musklatur-antistoff (anti-SMA). AIH II er positiv for anti-lever-nyre mikrosomal type 1-antistoff (anti-LKM-1) eller anti-lever-cytosoltype 1 antistoff (anti-LC-1). I tillegg har AIH forhøyede transaminaser og immunglobuliner G (IgG). Man har ikke funnet etiologien til tilstanden. En uhemmet immun-respons mot lever autoantigener pga defekt i immunregulatoriske mekanismer antas å forårsake leverskade. Drug-induced-liver-injury (DILFI) med trekk fra AIH trenger vanligvis ikke langvarig immnsuppresiv behandling og må vurderes separat. I de søk vi har gjort er det ikke funnet en universell trigger-faktor som utløser AIH (3,4).
I en studie fra 2013 med 383 personer ser man at av 99 medikamenter som tilhører bio-farmasøytiske medikamenter klassifiserings systemet (BDDCS) og som er assosiert med DILI (Drug induceds liver injury) er det kun 4 av disse medikamentene som kan knyttes til alle tilfellene av DILI i BDDCS-gruppen. Levonorgestrel var en av de fire medikamentene (5).

KONKLUSJON:
I de søk vi har gjort har vi ikke funnet evidensbaserte studier som kan vise en direkte sammenheng mellom utvikling av PBC eller AIH eller forverring av tilstandene, men en studie som beskriver DILI med mulige trekk fra AIH hvor altså levonorgestrel var blant 4 medikamenter i BDDCS-gruppen med DILI antyder en sammenheng.
Konsekvensene av både AIH og PBC kan bli svært alvorlige for pasienten derfor vil vi anbefale å være tilbakeholden med bruken av levonorgestrel inntil man ser hvorledes tilstanden utvikler seg.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale. Levonorgestrel (Mirena). http://www.legemiddelsok.no/. Søkt 01.02.2017.
  2. 2. Hirschfield G, Gershwin M et al.The immunobiology and pathophysiology of primary biliary cirrhosis. Annual review of pathology: Mechanisms of disease 8 (2013): 303-330.
  3. 3. Czaja A. "Understanding the pathogenesis of autoimmune hepatitis." The American journal of gastroenterology 96.4 (2001): 1224-1231.
  4. 4. Liberal R, Krawitt E et al. "Cutting edge issues in autoimmune hepatitis." Journal of autoimmunity 75 (2016): 6-19.
  5. 5. Vuppalanchi R, Gotur R et al.Relationship between characteristics of medications and drug-induced liver disease phenotype and outcome.Clinical Gastroenterology and Hepatology 12.9 (2014): 1550-1555.