Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: Se øverst til høyre
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2017; spm.nr. 8192, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 22.02.2017

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Anbefalinger vedrørende ibuprofen og paracetamol til barn, -nye råd og vurderinger?

Dato for henvendelse: 22.02.2017

RELIS database 2017; spm.nr. 8192, RELIS Sør-Øst.

SPØRSMÅL: Spørsmål fra helsestasjon; foreligger det nye tilrådinger og vurderinger angående bruk av ibuprofen til barn? Er det fortsatt slik at paracetamol er førstevalget som febernedsettende og smertestillende medikament til barn? På helsestasjonen har de erfart at foreldre har blitt anbefalt ibuprofen mikstur til små barn, og da ikke på indikasjonen feberkramper med liten effekt av paracetamol.

SVAR: Oppsummering
Det foreligger per dags dato ingen nye tilrådinger og vurderinger angående bruk av ibuprofen til barn. Paracetamol er fortsatt å anse som førstevalg ved behov for bruk av febernedsettende og smertestillende legemidler hos barn.

Bakgrunn
Ny retningslinje under arbeid
Det har vært etterlyst en felles nasjonal retningslinje for smertebehandling av barn. Helsedirektoratet og Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn (kalt Nettverket), ble i 2014 enige om at Nettverket skulle ta initiativ til å utarbeide en kunnskapsbasert retningslinje eller veileder for smertebehandling av barn (1). Nettverket arbeider per dags dato med å utvikle disse retningslinjene, og de forventes ferdigstilt i løpet av våren 2017 (2).

Paracetamol førstevalg, ibuprofen andrevalg
Paracetamol er fortsatt å anse som førstevalg ved behov for bruk av smertestillende (mild-moderat smerte) og febernedsettende legemidler hos barn (3-5). Vi har ikke grunnlagt for å si at denne anbefalingen har endret seg i den senere tid.

Den norske veilederen "Generell veileder i pediatri" angir at skifte til ibuprofen kan vurderes ved manglende effekt med adekvate doser paracetamol hos barn > 3 måneder. Den angir videre at ibuprofen 10 mg/kg x 3 er vist å redusere feber raskere og ha noe lengre effekt enn paracetamol 15 mg/kg x 4 hos barn i alderen 6 mnd - 6 år, men har en del viktige kontraindikasjoner og forsiktighetsregler bl.a. blødningsrisiko, astma, nedsatt lever- og nyrefunksjon og hjertesvikt (4). Det er per dags dato ikke tilkommet nye anbefalinger når det gjelder ibuprofen som endrer på disse nevnte rådene, og ibuprofen anses generelt fortsatt som et andrevalg ved behov for smertestillende eller febernedsettende legemidler hos barn.
Bruk av ibuprofen ved feber hos barn < 3 måneder er ikke dokumentert og anbefales ikke (4,6).

Referanser
  1. 1. Sørland GTL. Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn. Legemidler til barn. Nyheter. Retningslinjer for smertebehandling av barn. https://www.legemidlertilbarn.no/nyheter/Sider/2015/Retningslinjer-for-smertebehandling-av-barn.aspx (Publisert: 03. februar 2015).
  2. 2. Aamlid SS. Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn. Legemidler til barn. Nyheter. Barn og smerteopplevelse hos legevakt - nye norske artikler. https://www.legemidlertilbarn.no/nyheter/Sider/2017/Barn-og-smerteopplevelse-p%C3%A5-legevakt.aspx (Publisert: 05. januar 2017).
  3. 3. Grønlie I, Skadberg BT. Den norske legeforening. Norsk barnelegeforening. Generell veileder i pediatri 2012. 13. Legemidler, bruk og håndtering. 13.4 Smertebehandling. http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/pediatri/legemidler-bruk (Sist revidert: 2014).
  4. 4. Grønlie I, Skadberg BT. Den norske legeforening. Norsk barnelegeforening. Generell veileder i pediatri 2012. 13. Legemidler, bruk og håndtering. 13.3 Behandling av feber. http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/pediatri/legemidler-bruk (Sist revidert: 2010).
  5. 5. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. L20.1.1.2 Paracetamol. http://www.legemiddelhandboka.no/ (Sist endret: 22. september 2016).
  6. 6. RELIS database 2013; spm.nr. 3337, RELIS Nord-Norge. (www.relis.no)