Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Telefon er bemannet:
mandag-fredag kl. 10-15

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2017; spm.nr. 8204, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 24.02.2017

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Fortynning av Tribonat infusjonsvæske

Dato for henvendelse: 24.02.2017

RELIS database 2017; spm.nr. 8204, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Sykehusfarmasøyt spør om RELIS kan gjøre et litteratursøk på om det finnes informasjon om fortynningsforhold av Tribonat infusjonsvæske i glukose 50 mg/ml og/eller NaCl 9 mg/ml. Bakgrunnen for spørsmålet er utarbeidelse av blandekort for administrering til barn.

Farmasøyten har kontaktet produsenten, men de hadde ingen informasjon om dette. I boken "Legemidler til intravenøs injeksjon og infusjon" av Kirsten Myhr, er det angitt at Tribonat og Addex-THAM, som begge inneholder trometamol, kan blandes med glukose 50 mg/ml og NaCl 9 mg/ml. Fortynningsforhold er ikke spesifisert (1).

SVAR: Spørsmålet ble diskutert på telefon. Ved litteratursøk har vi ikke funnet beskrevet fortynning av Tribonat infusjonsvæske.

Tribonat infusjonsvæske er en hyperton kombinasjonsbuffer som inneholder trometamol, hydrogenkarbonat og elektrolytter. Løsningen har en pH på ca. 8,1. Indikasjoner for behandling er metabolsk acidose, kombinert metabolsk og respiratorisk acidose og alkalisering når dette er indisert ved hjertestans. Tilgjengelig bufferinnhold for syrebinding er 0,5 mmol/ml (2,3).

I Norsk barnelegeforenings "Akuttveileder i pediatri" er bruk av ufortynnet Tribonat infusjonsvæske (0,5 mmol/ml) beskrevet som akuttbehandling ved alvorlig symptomatisk acidose. Angitt dosering til barn er 1-2 mmol/kg gitt over 10-20 minutter (4).

I utenlandske kilder har vi ikke funnet bruk av Tribonat til barn beskrevet, kun THAM infusjonsvæske. Denne inneholder kun 36 mg/ml av trometamol (tromethamine), som er samme mengde som i Tribonat, men ikke hydrogenkarbonat og elektrolytter. Ved metabolsk acidose assosiert med akutt lungesvikt hos nyfødte, oppgir et amerikansk oppslagsverk følgende dosering av ufortynnet THAM: 1 ml/kg for hver pH-enhet under 7.4 (5).

Referanser
  1. 1. Myhr K. Legemidler til intravenøs infusjon og injeksjon 1997; 3. utgave.: 123.
  2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Tribonat. http://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 26. mars 2008).
  3. 3. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. Trometamol. http://www.legemiddelhandboka.no/ (Publisert: 20. februar 2017).
  4. 4. Norsk barnelegeforening. Akuttveileder i pediatri. Syre-base-forstyrrelser. (http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/akuttveileder-i-pediatri/endokrinologi/syrebaseforstyrrelser) (Sist revidert: 2006).
  5. 5. McEvoy GK, editor. Tromethamine. The AHFS Drug Information (online). http://www.medicinescomplete.com/ (21. februar 2017).