Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Ikke tilgjengelig på telefon pga koronavirus inntil videre
- ta kontakt via e-post!

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2017; spm.nr. 8395, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 19.04.2017

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Tap av luktesans, bivirkning av aripiprazol?

Dato for henvendelse: 19.04.2017

RELIS database 2017; spm.nr. 8395, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: En lege spør om tap av luktesans hos en ung pasient kan skyldes bruk av aripiprazol (Abilify) eller om organisk årsak bør vurderes. Luktesansen har nå vært borte i to år. Pasienten har brukt aripiprazol i 4 år.

SVAR: Tap av luktesans (anosmi) er ikke beskrevet som bivirkning av aripiprazol i preparatomtalen til Abilify (aripiprazol) eller i farmakologiske oppslagsverk som Micromedex og Clinical Pharmacology (1-3).

Ifølge Norsk elektronisk legehåndbok er pasienter ofte ute av stand til å skille mellom forstyrrelser i lukt og i smak. Det er estimert at 95 % av alle opplevde smaksforstyrrelser skyldes tap av luktesans. Vel 10 % av årsaker til dysfunksjon av lukt og smak skyldes legemidler, og som regel er dette reversibelt. Aktuelle legemiddelgrupper er blant annet kjemoterapi, ACE-hemmere, antibiotika, antidepressiva og antiepileptika. Antipsykotika eller aripiprazol er ikke nevnt (4).

I en oversiktsartikkel om lukt- og smaksforstyrrelser i UpToDate finnes en tabell over legemidler og kjemikalier som kan gi redusert luktesans. Aripiprazol er ikke inkludert. Det oppgis at flere sykdommer og andre forhold er assosiert med redusert luktesans, blant annet økende alder, allergisk og viral rhinitt, nesepolypper, diabetes mellitus, Down's syndrom, Parkinsons sykdom og schizofreni (5).

I WHOs internasjonale bivirkningsdatabase er det per i dag 38 rapporter på redusert, endret eller tapt luktesans assosiert med antipsykotika (søketermer: diminished sense of smell, altered smell sensation, loss of smell, anosmia). Kun én av rapportene er på aripiprazol, og årsakssammenheng mellom legemidlet og anosmi er ikke vurdert. I de fleste andre rapportene har pasientene brukt flere legemidler og flere ulike bivirkninger er rapportert. Data i bivirkningsdatabasen ikke er homogent med tanke på innsamling gjennom spontanrapporteringssystemet. Opplysningene kan ikke brukes for å dokumentere sammenheng mellom et legemiddelet og en bivirkning eller til å vurdere frekvens av bivirkningen (6).

Ved behov for videre utredning av tap av luktesans, anbefales henvisning til øre-nese-hals spesialist eller nevrolog (4,5).

KONKLUSJON
Vi har ikke funnet beskrevet at aripiprazol er assosiert med tap av luktesans, men en mulig sammenheng kan ikke utelukkes. Det bør vurderes å utrede pasienten videre, for eksempel ved henvisning til øre-nese-hals spesialist eller nevrolog.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Abilify. http://www.legemiddelsok.no/ (Sett: 18. april 2017).
  2. 2. Micromedex® 2.0 (online). Aripiprazole (Drugdex System). http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 12. april 2017).
  3. 3. Clinical Pharmacology 2017 database. Aripiprazole. Elsevier, Inc. https://www.clinicalkey.com/pharmacology/login (18. april 2017).
  4. 4. Norsk elektronisk legehåndbok. Lukt- og smaksforstyrrelser. http://www.legehandboka.no/ (Sist endret: 20. februar 2016).
  5. 5. Mann NM, Lafreniere D. Evaluation and treatment of taste and smell disorders. Version 22.0. In: UpToDate. http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 3. november 2015).
  6. 6. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase (Søk: 19. april 2017).