Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Telefon er bemannet:
mandag-fredag kl. 10-15

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2017; spm.nr. 8538, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 26.05.2017

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Øresus ved nedtrapping av kvetiapin

Dato for henvendelse: 26.05.2017

RELIS database 2017; spm.nr. 8538, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: En pasient som har brukt kvetiapin opptil 75 mg/døgn opplever kraftig øresus i forbindelse med nedtrapping av dose og gradvis seponering. Det er ikke funnet annen årsak til tinnitus. Er dette en kjent bivirkning?

SVAR: Tinnitus er rapportert i kliniske studier av kvetiapin og er omtalt som en mindre vanlig bivirkning i den amerikanske preparatomtalen (1) , dvs. at forekomsten er estimert til mellom 0,1 og 1%.

Det er i overkant av 100 rapporter om tinnitus som mistenkt bivirkning av kvetiapin i bivirkningsdatabasen til Verdens helseorganisasjon WHO (2). I dette materialet er det imidlertid mangelfull beskrivelse av hendelsesforløp, vurdering av årsak eller sannsynlighet for årsakssammenheng.

Det er lite informasjon å finne i litteraturen når det gjelder alvorlighetsgrad og sammenheng med dosering eller seponering for de tilfellene av tinnitus som er sett i kliniske studier med kvetiapin. Ved søk i PubMed har det ikke fremkommet tilleggsinformasjon i form av kasuistikker eller omtaler av tinnitus eller hørselsbivirkninger for kvetiapin. I to nyere oversikter over legemiddelindusert tinnitus er ikke kvetiapin eller andre nevroleptika nevnt (3,4).

Konklusjon
Tinnitus er rapportert som bivirkning av kvetiapinbehandling, men det foreligger lite data om forløp eller sammenheng med dosering eller seponering.

Referanser
  1. 1. U.S. Food and Drug Administration (FDA). Label information Seroquel. http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/drugsatfda/ (Godkjent: 30. april 2013).
  2. 2. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase (Søk: 26. mai 2017).
  3. 3. Dinces EQ. Etiology and diagnosis of tinnitus. Version 26.0. In: UpToDate. http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 25. februar 2016).
  4. 4. Lanvers-Kaminsky C, Zehnhoff-Dinnesen AA, et al. Drug-induced ototoxicity: Mechanisms, Pharmacogenetics, and protective strategies. Clin Pharmacol Ther 2017; 101 (4): 491-500.