Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: Send ditt tlf.nr. per e-post og vi ringer tilbake (kl. 08.30 -15.30).
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2017; spm.nr. 8551, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 31.05.2017

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Klonidin for å behandle kortvoksthet

Dato for henvendelse: 31.05.2017

RELIS database 2017; spm.nr. 8551, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: En gutt som bor i Iran har fått beskjed om at han kommer til å bli kortvokst. Iranske leger ønsker å behandle pasienten med klonidin som en GH-stimulans for å forhindre dette. Farmasøyt spør om dette er vanlig behandling og hvilke problemer/bivirkninger som kan forekomme.

SVAR: Konklusjon
Vi har ikke funnet at klonidin brukes som behandling av kortvoksthet i Norge. Kliniske placebokontrollerte studier har ikke funnet at klonidin har effekt mot kortvoksthet.
Klonidin brukes imidlertid som et ledd i å utrede veksthormonmangel i noen land.

Blant de vanligste bivirkningene av klonidin finner vi svimmelhet, døsighet, munntørrhet, lavt blodtrykk, forstoppelse, kvalme, oppkast, smerte i spyttkjertlene, ereksjonsproblemer, hodepine, depresjon, søvnforstyrrelser og utmattelse.

Vi vil på bakgrunn av dette ikke tilråde bruk av klonidin mot kortvoksthet da det mest sannsynlig ikke har effekt og vil kunne medføre en del plagsomme bivirkninger.

Bakgrunn
Barn med diagnostisert kortvoksthet som følge av veksthormonmangel i Norge kan bli tilbudt behandling med veksthormon. Behandling anbefales kun ved påvist veksthormonmangel. Det er gjort mange studier, men foreløpig er det lite dokumentert effekt (1).

I Norge finnes klonidin i form av Catapresan 25 mg tabletter. Godkjent indikasjon for bruk av Catapresan (klonidin) er migreneprofylakse og menopausale hetetokter hos pasienter der østrogener er kontraindisert. Klonidin er ikke anbefalt til pasienter under 18 år da det ikke foreligger tilstrekkelige data på slik bruk (2).

En anerkjent farmakologisk database oppgir også de ikke godkjente bruksområdene for klonidin. Det oppgis at klonidin også kan brukes til å diagnostisere veksthormonmangel. Barn og ungdom får da medisinen i dosen 5 mcg/kg (maksimalt 250 mcg) peroralt. Blodprøver tas så 0, 30, 60 og 90 minutter etter administrert klonidin. Det er anbefalt å overvåke blodtrykk og glukosenivå samtidig. Maksimal utskillelse av veksthormon skal forekomme 60 minutter etter administrert peroralt klonidin. Ifølge UpToDate er oppgitte nivå for sensitivitet og spesifisitet for denne testen svært varierende (3,4).

To placebokontrollerte studier (n=10 og n=12) sammenlignet effekt av klonidin og placebo på lengdevekst hos kortvokste barn. Etter seks måneders behandling var lengdeveksten lik i klonidingruppen og placebogruppen. Klonidin hadde altså ikke effekt mot kortvoksthet (5,6).

Svært vanlige bivirkninger av klonidin er svimmelhet, døsighet, munntørrhet og lavt blodtrykk. Vanlige bivirkninger inkluderer forstoppelse, kvalme, oppkast, smerte i spyttkjertlene, ereksjonsproblemer, hodepine, depresjon, søvnforstyrrelser og utmattelse (2).

Referanser
  1. 1. Sunnaas sykehus. Medisinske forhold ved kortvoksthet. www.sunnaas.no (Sist oppdatert: 20. desember 2016).
  2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Catapresan. http://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 15. februar 2016).
  3. 3. Clinical Pharmacology 2017 database. Clonidine. Elsevier, Inc. https://www.clinicalkey.com/pharmacology/login (1. mars 2016).
  4. 4. Richmond EJ, Rogol AD. Diagnosis of growth hormone deficiency in children. Version 22.0. In: UpToDate. http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 9. april 2017).
  5. 5. Allen DB. Effects of nightly clonidine administration on growth velocity in short children without growth hormone deficiency: a double-blind, placebo-controlled study. J Pediatr 1993; 122(1): 32-6.
  6. 6. Pescovitz OH, Tan E. Lack of benefit of clonidine treatment for short stature in a double-blind, placebo-controlled trial. Lancet 1988; 2(8616): 874-7.