Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Ikke tilgjengelig på telefon pga koronavirus inntil videre
- ta kontakt via e-post!

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2017; spm.nr. 8667, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 28.06.2017

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Infliksimab og vitiligo

Dato for henvendelse: 28.06.2017

RELIS database 2017; spm.nr. 8667, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Innsendt mail fra sykehuslege om infliksimab som er gitt i 2,5 år og hvor vitiligo utviklet seg siste 9 måneder. Lesjonssted begge hender. Spørsmålsstiller ønsker informasjon om det er sett en sammenheng mellom utvikling av vitiligo ved behandling med infliksimab?

SVAR: Vurdering
Vitiligo manifisterer seg på soleksponerte områder og går gjerne i familier og første lesjon kommer ved 25 års alder. Det sees grått hår, grålige øyne og pigmentet i retina mister sin farge, kommer til munn, og nese. Det er økt forekomst at autoimmunitet samtidig, særlig Morbus Crohn. Vitiligo er en hudsykdom med ukjent etiologi men den er forsøkt behandlet med en rekke preparat uten å lykkes. I en studie fra PubMed (2) er det en liten gruppe på 6 personer som ble behandlet med TNF-alfa hemmere og derav 5 av 6 opplevde stagnasjon mens en opplevde økt repigmentering på infiksimab.

Soppdermatitt er en aktuell differentialdiagnose, skrapeprøve og dyrkning/mikroskopi er indisert. Vanlig bivirkning >= 1/100 til < 1/10. Ettersom dette er et immunsuppressiva kan sopp gjerne oppstå. Pityriasis vesicolor må også utelukkes og kjennetegnes av hyper- og hypopigmenterte områder, spesielt på trunkus, men også på ekstremitetene. Tilstanden forårsakes av en sopp ( Malassezia furfur) som til vanlig koloniserer epidermis men som under visse forutsetninger kan gi invasiv infeksjon. Det er typisk at forandringene først og fremst viser seg på slutten av sommeren, når de angrepne områdene flasser av og blir hvite mens den friske huden rundt fortsatt er pigmentert fra solpåvirkning i løpet av sommeren.

TNF-alfa hemmeren infliksimab binder seg til spesifikt til TNF-alfa og dermed hindrer binding av TNF-alfa til TNF-reseptor. Alvorlige bivirkninger er i første rekke knyttet til immunsupprimerende effekter, som medfører økt fare for infeksjon med en rekke mikroorganismer, ( overfladiske soppinfeksjoner). Andre bivirkninger er demyeliserende sykdommer, kreftsykdommer og kardiovaskulære sykdommer. TNF-alfa hemmeren kan føre til økt dannelse av autoimmune antistoffer og er satt i sammenheng med bl.a. vaskulitter og lupuslignende syndrom.

Søk i PubMed på vitiligo og infliksimab gir bl.a. ett treff om utvikling av vitiligo 6 måneder etter oppstart av behandlingen (4). Det ble påvist høyt ANA-titer. Infliksimab ble ikke seponert og det er derfor usikkert om årssakssammenhengen. Det ble sett en forverrelse av vitiligo hos en av seks pasienter som fikk infliksimab for sin alkyloserende spondylitt, de resterende fem pasientene fikk ikke vitiligo. En pasient fikk forverring av vitiligo under pågående behandling med infliksimab, men denne pasienten utviklet en stund etter avsluttet behandling psoriasislesjoner (5).

Konklusjon
Det er flere årssakssammenhenger som skissert ovenfor til utvikling av vitiligo. Infliksimab kan i seg selv ha en immunsupprimerende effekt som kan føre til soppdannelse, for eksempel pityirasis versicolor. At vitiligo forekommer hos andre familimedlemmer styrker sannsynligheten for en slik årsak, særlig ved debut i ung alder. At preparatet selv har en slik sammenheng er det ikke mange rapporter på. Pasienten er også selv i fare for å utvikle immunassosierte sykdommer sammen med sin grunnsykdom.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2008; spm.nr. 2875, RELIS Midt-Norge. (www.relis.no)
  2. 2. Alghmadi KM, Khurrum H et al. Treatment of generalized vitiligo With anti-TNF-alpha agents (abstract). J Drugs Dermatol 2012; Apr 11 (4): 534-9.
  3. 3. Norsk elektronisk legehåndbok. Vitiligo http://www.legehandboka.no/ 19.09.2008.
  4. 4. Alghamdi KM, Khurrum H et al. Worsening of vitiligo and onset of New psoriasiform dermatitis following treatment with infliximab. J Cutan Med Surg 2011; 15(5): 280-4.
  5. 5. Carvalho CL, Ortigosa LC. Segmental vitiligo adter infliximab use for rheumatoid arthritis - a case report (abstract). An Bras Dermatol 2014; 89(1): 154-6.