Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: Send ditt tlf.nr. per e-post og vi ringer tilbake (kl. 08.30 -15.30).
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2017; spm.nr. 9016, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 04.10.2017

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Amitriptylin i dose på 500 mg daglig

Dato for henvendelse: 04.10.2017

RELIS database 2017; spm.nr. 9016, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: En kvinnelig pasient bruker amitriptylin i dose på 500 mg daglig (fordelt på 250 mg morgen og kveld) mot clusterhodepine. Lege spør om hvilke konsekvenser dette kan få.

SVAR: KONKLUSJON
En dosering på 500 mg daglig over lengre tid vil gi en betydelig risiko for forgiftning. I toksiske doser dominerer effekter på hjertet, som kan gi alvorlige hjertearrytmier. I tillegg foreligger antikolinerge effekter, som kan gi munntørrhet, obstipasjon og urinretensjon. Histaminblokkade gir uttalt sedasjon. Vi anbefaler sterkt at dosen reduseres til normal dosering, enten umiddelbart eller ved gradvis nedtrapping. Vi anbefaler videre å ta EKG og utføre serumkonsentrasjonsmåling. Ved terapisvikt for amitriptylin i normal dosering anbefales at en nevrolog vurderer annen medikasjon mot pasientens clusterhodepine.

BAKGRUNN
Den fullstendige preparatomtalen oppgir en anbefalt dosering av amitriptylin (Sarotex) på inntil 150 mg daglig ved hodepine. I særskilte tilfelle, og for pasienter innlagt sykehus, kan doser opp til 200-300 mg vurderes (1,2). Den aktuelle pasientens dose ligger således 2-3 ganger over den anbefalte makimaldosen.

Enkeltdoser under 500 mg er vist å kunne gi lett til moderat forgiftning (3). Generelt kan man ved inntak > 10 -20 mg/kg forvente middels til alvorlig forgiftning. Amitriptylin er blant de mest toksiske trisykliske antidepressiva. I toksiske doser dominerer den membranstabilsierende effekten på hjertet, som gir opphav til hjertearrytmier. I tillegg foreligger antikolinerge effekter, som blant annet kan gi munntørrhet, obstipasjon, urinretensjon, takykardi og mydriasis. Histaminblokkade kan gi uttalt sedasjon. Kramper og respirasjonsdepresjon er sjeldne, men alvorlige forgiftningssymptomer ved trisykliske antidepressiva (4).

På generell basis er følgende bivirkninger oppgitt i den fullstendige preparatomtalen som vanlige og svært vanlige: hjertebank, takykardi, AV-blokk, grenblokk, mydriasis, akkomodasjonsforstyrrelser, somnolens, fatigue, tremor, svimmelhet, hodepine, døsighet, dysartri, ataksi, parestesi, dysgesusi, oppmerksomhetsforstyrrelser, ortostatisk hypotensjon, munntørrhet, tørste, forstoppelse, kvalme, nesetetthet, hyperhidrose, vannlatingsforstyrrelser, vektøkning, hyponatremi, QT-forlengelse og forlenget QRS-kompleks på EKG (1,2).

Metabolismen til amitriptylin foregår via CYP2C19, CYP 3A4 og CYP 2D6. Metabolismen er gjenstand for genetisk polymofrisme (CYP2D6 og CYP 2C19) (1). Plasmakonsentrasjonen av amitriptylin og metabolitten nortriptylin varierer mye mellom personer og ingen direkte korrelasjon med terapeutisk respons er etablert. Nivåer på plasmakonsentrasjonen på over 3-400 ng/ml er assosiert med økt risiko for forstyrrelser i hjertets ledningsevne (1). Serumkonsentrasjonen er ved akutt toksisitet vist å være dårlig korrelert til symptombildet for toksisitet (5). Vi anbefaler likevel at serumkonsentrasjonsmåling utføres.

Seponeringsreaksjoner etter langvarig bruk av høye doser amitriptylin er velkjent (2). Kjente seponeringssymtpomer er kvalme, hodepine, uvelhetsfølelse. Hvorvidt disse kan oppstå ved en brå nedtrapping fra en høy dose til en normal dose er ikke kjent. Ved en gradvis nedtrapping er det kjent at noen pasienter opplever midlertidige reaksjoner. Disse symptomene oppstår vanligvis innen 2 uker og inkluderer riirtabilitet, rastløshet og søvnforstyrrelser.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Sarotex. http://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 18. mai 2017).
  2. 2. Clinical Pharmacology 2017 database. Amitriptyline. Elsevier, Inc. https://www.clinicalkey.com/pharmacology/login (Lest: 27. september 2017).
  3. 3. Felleskatalogen. Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt. N06A A09 Amitriptylin. Utarbeidet for Felleskatalogen av Giftinformasjonen. www.felleskatalogen.no. (Lest: 28. september 2017).
  4. 4. Giftinformasjonen. Trisykliske antidepressiva (TCA) - behandlingsanbefaling ved forgiftning. www.helsebiblioteket.no. Publisert 23. oktober 2013.
  5. 5. Giftinfo - För Läkare. Giftinformationscentralen. Tricykliska antidepressiva. www.giftinformation.se. Lest: 28. september 2017.