Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Telefon er bemannet:
mandag-fredag kl. 10-15

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2017; spm.nr. 9116, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 27.10.2017

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Sammenheng mellom hepatitt B vaksiner og krybbedød?

Dato for henvendelse: 27.10.2017

RELIS database 2017; spm.nr. 9116, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: SPØRSMÅLSTEKST
Farmasøyt retter henvendelse om vi er kjent med at Hepatitt-B vaksine kan gi krybbedød. Vedkommende er informert om at dette er forekommet i stort antall i Herzegovina og Bosnia. Hun vet ikke hvilke medier eller organisasjoner dette er hentet fra og har ikke konkrete hendelser. Disse skal ha funnet sted i 2012 og 2013 på bakgrunn av vaksiner utgått på dato.

SVAR: KONKLUSJON:
Vi har ikke funnet holdepunkter for sammenheng mellom krybbedød og hepatitt B-vaksine. Vi anbefaler i følge Verdens helseorganisasjon å følge det norske barnevaksinasjonsprogrammet.

VURDERING:
Vi har ved søk i flere databaser ikke funnet informasjon om spedbarnsdød/krybbedød/SIDS ved hepatittvaksinering . Folkehelseinstituttet opplyser at de ikke kjenner til eller har registrert tilfeller av plutselig spedbarnsdød ved slik vaksinering . Hepatitt B-vaksinasjon rett etter fødsel anbefales av Verdens helseorganisasjon . I det norske barnevaksinasjonsprogrammet ble det innført allmenn vaksinasjon mot hepatitt B i form av kombinasjonsvaksine mot difteri-stivkrampe-kikhoste-polio-Hib-hepatitt B for spedbarn født fra og med 1. november 2016. Det aktuelle produktet ser ikke ut til å inneholde hjelpestoffer som er kjent for å kunne gi noen spesiell bivirkningsrisiko .

Referanser
  1. 1. RELIS database 2017. Hexyon. (www.relis.no)
  2. 2. Folkehelseinstituttet. Telefon vaksinasjon. www.folkehelseinstituttet.
  3. 3. Verdens helseorganisasjon. (WHO). Bivirkningsdatabase. Søk 26.10.2017.
  4. 4. Folkehelseinstituttet. Barnevaksinasjonsprogrammet. https://www.fhi.nonettpub/vaksinasjonsveilederen/vaksinasjon/1.05- barnevaksinasjonsprogrammet/?term=hepatitt B&h=1#52-det-norske-barnevaksinasjonsprogrammet
  5. 5. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Hexyon. http://www.legemiddelsok.no (sett 26. oktober 2017).