Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Ikke tilgjengelig på telefon pga koronavirus inntil videre
- ta kontakt via e-post!

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2017; spm.nr. 9209, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 20.11.2017

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Dermatitt ved bruk av imikvimod

Dato for henvendelse: 20.11.2017

RELIS database 2017; spm.nr. 9209, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Henvendelse fra lege: Antatt aktinisk keratose i pannen ble behandlet med Aldara (imikvimod) krem. Det ble gitt 2 intensivkurer over 10 dager med ca. 1 måneds mellomrom. Som en antatt normal behandlingsrespons ga dette lokale sårdannelser etter begge kurer som forsvant i løpet av et par uker. Noen uker etter siste kur utvikling av dermatitt (kløende papler) i pannen, muligens også i områder som ikke var behandlet med Aldara og utenfor de områder av huden som tidligere ble oppfattet som aktinisk keratose. Utslettet ble behandlet med et sterkt kortikosteroid med god effekt etter bare et par dager, deretter tilsynelatende normal hud, men residiv av dermatittsymptomer innen 1 uke fra forrige kortikosteroidbehandling. Dette mønsteret har gjentatt seg i flere måneder. Kan dette være en ettervirkning/bivirkning av Aldara? Kan en eventuell tilleggsforklaring være at opprinnelig diagnose var bare en form for dermatitt, eventuelt en kombinasjon av dermatitt og aktinisk keratose? Det er gjennomført kontaktallergitester, men ingen utslag.

SVAR: Imikvimod
Imikvimod er et kjemoterapeutikum som modifiserer immunresponsen gjennom aktivering av Toll-liknende reseptor 7. Preparatet er indisert til behandling av aktinisk keratose, veneriske vorter og overflatisk basalcellekreft hos voksne (1, 2). Påføringshyppighet og varighet av behandling varierer med indikasjon. For aktinisk keratose skal imikvimod påføres 3 ganger ukentlig i 4 uker. Behandlingen kan gjentas dersom lesjonene ikke er fjernet (1).

Dermatitt som bivirkning av imikvimod
Hyppighet av bivirkninger ved bruk av imikvimod har sammenheng med grad av inflammasjon assosiert med grunnsykdommen, antall ukentlige applikasjoner, samt individuell sensitivitet (2). Beskrevne dermatologiske bivirkninger gjelder i all hovedsak bruk i henhold til produsentens doseringsanbefalinger (3).

I følge preparatomtalen er lokale hudreaksjoner vanlige, men minker generelt i intensitet under behandlingen, eller går tilbake etter at behandlingen er avsluttet. Papler og dermatitt på påføringsstedet er angitt som en mindre vanlig bivirkning (>1/1000 til <1/100) ved behandling av aktinisk keratose, mens kløe er angitt som en svært vanlig (>1/10) bivirkning ved alle indikasjoner. Irreversible, langvarige eller stadig tilbakevendende hudreaksjoner er ikke omtalt i preparatomtalen (1). Dermatitt er også nevnt som en bivirkning av imikvimod i enkelte andre kilder, men varighet av symptomene er ikke spesifisert (2, 3).

Imikvimod kan forverre inflammasjonstilstander i huden, og kan i sjeldne tilfeller gi intense inflammatoriske reaksjoner. Lokale inflammatoriske reaksjoner som oppstår under behandlingen kan strekke seg utover applikasjonsstedet (2, 4).

Vi har ved søk i PubMed og Embase ikke funnet beskrivelser av tilfeller der lokal bruk av imikvimod har gitt dermatitt etter avsluttet behandling, eller eksempler på at dermatitt ved bruk av imikvimod har vært tilbakevendende etter behandling med kortison. Vi har også søkt spesifikt på forsinket hypersensitivitet ved bruk av imikvimod uten treff. Vi har heller ikke funnet beskrivelser av tilfeller med forverring av eksisterende dermatitt ved bruk av imikvimod. Det er imidlertid generelt sparsomt med beskrivelser av dermatitt ved behandling med imikvimod, og de tilfellene som er publisert synes for det meste å dreie seg om psoriasis-liknende hudinflammasjoner og erytema multiforme. Imikvimod brukes blant annet hyppig for å fremkalle psoriasiform dermatitt i musemodeller (5).

KONKLUSJON
Dermatitt er rapportert som bivirkning ved bruk av imikvimod, men vi har ikke funnet beskrivelser av tilfeller der dermatitten har oppstått etter behandlingsslutt, og vært stadig tilbakevendende etter behandling med kortison som i dette tilfellet. Imikvimod kan gi forverring av eksisterende hudsykdommer, men dermatitt er ikke spesifikt nevnt i denne sammenhengen. RELIS har ikke grunnlag for å vurdere om opprinnelig diagnose var feil.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Aldara. http://www.legemiddelsok.no/ (Lest: 20. november 2017).
  2. 2. Lexicomp in UpToDate. Imiquimod: Drug information. http://www.helsebiblioteket.no/ (Søk: 20. november 2017).
  3. 3. Micromedex® 2.0 (online). Imiquimod (Drugdex System). http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 17. november 2017).
  4. 4. McEvoy GK, editor. Imiquimod (topical). The AHFS Drug Information (online). http://www.medicinescomplete.com/ (Lest: 20. november 2017).
  5. 5. Hawkes JE, Gudjonsson JE et al. The snowballing literature on imiquimod-induced skin inflammation in mice: a critical appraisal. J Invest Dermatol 2017; 137(3): 546-9.