Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Ikke tilgjengelig på telefon pga koronavirus inntil videre
- ta kontakt via e-post!

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2011; spm.nr. 923, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 18.10.2011

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Interaksjon mellom digitoksin og erytromycin

Dato for henvendelse: 18.10.2011

RELIS database 2011; spm.nr. 923, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: I DRUID er det angitt at erytromycin kan gi 2-4 ganger økt serumkonsentrasjon av digitoksin på grunn av nedsatt aktivering i tarm, og at dette gjelder 10 % av befolkningen (1). Interaksjonen kommer imidlertid ikke opp i apotekets interaksjonsprogram APRIORI. For en pasient er dosering av digitoksin halvert under kur med Ery-Max (erytromycin). Farmasøyt spør om dette er fornuftig.

SVAR: APRIORI inneholder kun et utvalg av interaksjonene som er angitt i DRUID (ca. 750 av > 3000) (2,3). Viktige interaksjoner som er spesielt relevante å fange opp og håndtere i apotek er valgt ut. Av faktorer som har blitt vektlagt er blant annet sannsynligheten for at legen har vurdert interaksjonen og risikoen for at interaksjonen har kliniske konsekvenser.

Behandling med digitoksin skal individualiseres under nøye kontroll (4), og serumkonsentrasjonsbestemmelse benyttes for å finne frem til egnet dosering for den enkelte pasient (5). Dette må følges opp av lege. I 2007 kom ny anbefaling angående optimal serumkonsentrasjon av digitoksin (2,6). Referanseområdet ble redusert til 8–15 nmol/l, noe som er ca. halvparten i forhold til tidligere. Dette skulle tilsi at faren for overdosering er redusert.

For den aktuelle pasienten er det godt mulig at det var fornuftig å halvere digitoksindosen under kuren med erytromycin. Dette avhenger imidlertid av pasientens serumkonsentrasjon i utgangspunktet og indikasjon for behandling (2).

Referanser
  1. 1. Spigset O, redaktør. Drug Information Database (DRUID) http://www.interaksjoner.no/ (12. oktober 2011).
  2. 2. Spigset O, redaktør. Drug Information Database (DRUID), pers.medd. 17. oktober 2011.
  3. 3. Apotekforeningen. Brukerinformasjon Apriori 2008. http://www.apotek.no/Files/Filer/pdf/APRIORI_manual_NY.pdf (17. oktober 2011)
  4. 4. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Digitoxin Nycomed. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 27. mars 2009).
  5. 5. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. Digitalisglykosider. http://www.legemiddelhandboka.no/ (18. oktober 2011).
  6. 6. Hønnås A, Reimers A et al. Dosering av digitoksin i klinisk praksis. Tidsskr Nor Legeforen 2010; 13-14: 1334-6.