Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Telefon er bemannet:
mandag-fredag kl. 10-15

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2017; spm.nr. 9278, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 06.12.2017

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Valg av antidepressivum til pasient med kronisk pankreatitt

Dato for henvendelse: 06.12.2017

RELIS database 2017; spm.nr. 9278, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Hvilke antidepressiver er trygge å bruke ved kronisk pankreatitt?

SVAR: Det foreligger ikke spesielle forholdsregler når det gjelder bruk av antidepressiver ved kronisk pankreatitt. Generelle forholdsregler som for andre legemidler gjelder, alt etter eventuell utløsende faktor.

Akutt pankreatitt
Store epidemiologiske studier har slått fast at det er en sammenheng mellom bruk av selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) og akutt pankreatitt. En dansk studie fant 40% høyere risiko for nåværende og tidligere SSRI-brukere (OR 1,4, 95% KI 1,1-1,7), og en 2,8 ganger forhøyet risiko ved første gangs bruk. Forfatterne peker likevel på at det kan være konfunderende faktorer knyttet til livsstil og depresjonen (1).

En taiwansk studie basert på forsikringsdata fra en million personer, fant en 1,7 ganger økt risiko (OR 1,7 95% KI 1,1–2,5) ved pågående bruk av SSRI, men ikke blant pasienter med tidligere SSRI-bruk (2).

Kronisk pankreatitt
Legemiddelindusert akutt pankreatitt kan ha flere mekanismer, blant annet immunologiske, direkte toksiske effekter, akkumuluering av toksisk metabolitt og påvirkning av viskositeten til pankreassaften (2). Kronisk pankreatitt skyldes som regel ikke legemidler, oftest ligger andre mekanismer til grunn. Mest vanlig er alkoholmisbruk, genetiske årsaker, obstruksjon av galle/pankreasavløp eller annen systemisk sykdom (3). Med mindre det foreligger kronisk pankreatitt som følge av akutt antidepressivumutløst pankreatitt, vil det ikke gjelde andre forholdsregler for antidepressiver enn for andre legemidler. Antidepressiver er et aktuelt alternativ som adjuvant smertebehandling ved kronisk pankreatitt (4). RELIS har ikke identifisert studier som eksplisitt gir grunnlag for å fraråde bruk av antidepressiver ved kronisk pankreatitt.

Referanser
  1. 1. Gasse C, Jacobsen JB et al. Selective serotonin reuptake inhibitors and risk of acute pancreatitis: a population-based case-control study. J clin psychopharmacol 2017; 27 (3): 259-62.
  2. 2. Lin HF, Liao KF et al. Association of use of selective serotonin reuptake inhibitors with risk of acute pancreatitis: a case-control study in Taiwan. Eur J Clin Pharmacol 2017; 73: 1615-21.
  3. 3. Vege SS. Etiology of acute pancreatitis. Version 10.0. In: UpToDate. http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 29. august 2017)
  4. 4. Freedman SD, Lewis M. Etiology and pathogenesis of chronic pancreatitis in adults. Version 10.0. In: UpToDate. http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 18. juli 2016).
  5. 5. Bouwense SA, de Vries M et al. Systematic mechanism-orientated approach to chronic pancreatitis pain. World J of Gastroenterol 2015; 21(1): 47-59.