Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Telefon er bemannet:
mandag-fredag kl. 10-15

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2017; spm.nr. 9294, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 07.12.2017

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Kløende utslett under behandling med venlafaksin

Dato for henvendelse: 07.12.2017

RELIS database 2017; spm.nr. 9294, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: En pasient har hatt et kløende utslett i noen måneder. Vedkommende har fått behandling med venlafaksin i noen år. Kan utslettet ha sammenheng med legemidlet?

SVAR: Antidepressiva som venlafaksin kan gi ulike typer hudbivirkninger. Tid for symptomdebut og videre forløp varierer mellom de ulike typene utslett (1,2). Generelt er eksantematisk legemiddelutslett (makulopapuløst eksantem) den vanligste hudbivirkningen (3). Dette gjelder også ved bruk av antidepressiva (1,2). Denne typen utslett kommer som regel innen 2 uker etter legemiddeloppstart (det vil si fra 2 til 14 dager) og kan også opptre flere uker etter seponering (3).

Det kan være av betydning om pasienten har fått det samme venlafaksinpreparatet hele tiden, eller om utslettet kan settes i sammenheng med bytte til et annet generisk preparat med mulig eksponering for andre hjelpestoffer.

I dette tilfellet har det gått over tre år fra oppstart med venlafaksin til utslettet oppsto. Som det fremgår over, kommer hudreaksjoner som regel mye raskere enn dette. Det er derfor grunn til å vurdere om andre årsaker kan finnes og om utslettet muligens ikke har sammenheng med legemiddelbruken.

Referanser
  1. 1. Warnock JK, Morris DW. Adverse cutaneous reactions to antidepressants. Am J Clin Dermatol 2002; 3(5): 329-39. Review
  2. 2. Bliss SA, Warnock JK. Psychiatric medications: adverse cutaneous drug reactions. Clin Dermatol 2013; 31(1): 101-9.
  3. 3. Norsk elektronisk legehåndbok. Medikamentelle eksantemer. http://www.legehandboka.no/ (Sist endret: 9. juni 2017).