Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Ikke tilgjengelig på telefon pga koronavirus inntil videre
- ta kontakt via e-post!

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2011; spm.nr. 941, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 21.10.2011

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Skjelvinger og magnesiummangel

Dato for henvendelse: 21.10.2011

RELIS database 2011; spm.nr. 941, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: En pasient bruker bendroflumetiazid med kaliumklorid (Centyl med kaliumklorid), pantoprazol (Somac), kandesartan (Atacand) og cetirizin. Pasienten har skjelvinger i begge hendene. Han lurte på om dette kan skyldes magnesiumtap grunnet diuretikabruk og om magnesiumtilskudd vil hjelpe mot dette? Spørsmål fra farmasistudent.

SVAR: Bendroflumetiazid og pantoprazpol kan begge forårsake magnesiummangel (1).

Skjelvinger kan være et symptom på hypomagnesemi. Kramper og slapphet er også rapportert. Mer alvorlige effekter er apati, hjerterytmeforstyrrelser, delir og koma. Man ser og også hypokalsemi og hypokalemi (2). Magnesiummangel diagnostiseres ved å måle plasmakonsentrasjonen av magnesium. Hypomagnesemi behandles med magnesiumtilskudd. Depotformulering anbefales for å bedre opptaket. Ved alvorlig tilfeller kan magnesium også tilføres intravenøst (3). Bruk av magnesiumtilskudd bør avklares med pasientens lege og andre årsaker til skjelvingene bør utredes.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2011; spm.nr. 924, RELIS Sør-Øst. (www.relis.no/database)
  2. 2. Noronha JL, Matuschak GM. Magnesium in critical illness: metabolism, assessment, and treatment. Intensive Care Med 2002; 28: 667-79.
  3. 3. Agus ZS. Diagnosis and treatment of hypomagnesemia. In: UpToDate. http://www.uptodate.com/ (Sist oppdatert: 7. oktober 2010).