Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Ikke tilgjengelig på telefon pga koronavirus inntil videre
- ta kontakt via e-post!

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2011; spm.nr. 959, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 27.10.2011

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Risiko for bivirkninger av klozapin hos pasient med Churg-Strauss syndrom i familien

Dato for henvendelse: 27.10.2011

RELIS database 2011; spm.nr. 959, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Lege har en pasient innlagt på spesialpsykiatrisk avdeling. Pasienten har en schizo-affektiv lidelse. Det vurderes å sette pasienten på Leponex (klozapin). Pasientens bror har Churg Strauss (vaskulitt-sykdom). Det vites ikke om pasienten også har denne tilstand. Dette er han ikke utredet for, da dette kom opp nå nylig. Hvordan er det å sette pasienten på Leponex i forhold til dette?

SVAR: Søk i bivirkningsdatabaser og medisinsk litteratur (PubMed) har gitt lite informasjon om bruk av klozapin til pasienter som har dette syndromet, eller som har økt risiko for å få det. Det er publisert ett tilfelle av allergisk vaskulitt etter bruk av klozapin (1). I bivirkningsdatabasen til Verdens helseorganisasjon (WHO) er det et titalls rapporter om vaskulitt assosiert med klozapin og en rapport om Churg-Strauss syndrom (allergisk granulomatøs angiitt) (2). De fleste rapportene har ikke noen årsaksvurdering og materialet er for lite til at man kan trekke sikre konklusjoner om årsakssammenheng.

Eosinofili er en vanlig bivirkning av klozapin (3) og er vanlig forekommende hos pasienter med Churg-Strauss syndrom (4). Den kliniske relevansen av legemiddelindusert eosinofili kan variere. I enkelte tilfeller er det påvist eosinofile infiltrater, blant annet i myokard (5) og i tarm (6). Det diskuteres om noen pasienter har fått en IgE-mediert hypersensitivitet, ettersom det er påvist forhøyede IgE-nivåer og perifer eosinofili hos pasienter som ikke har kjente allergier (7).

Dersom den aktuelle pasienten har eosinofili fra før er det rimelig å tro at klozapin vil øke risikoen for en ytterligere stigning, med de mulige kliniske konsekvenser som dette har.

Vi har ikke funnet informasjon om eventuelle faktorer som øker risikoen for å få eosinofili eller hypersensitivitet som bivirkninger av klozapin. Materialet som omfatter vaskulittreaksjoner og eosinofile infiltrater er begrenset og det er ikke analysert med tanke på underliggende faktorer. Vi har heller ikke funnet informasjon om pasienter som har slektninger med eosinofili/hypersensitivitet vil være mer utsatt enn andre for å få denne typen bivirkninger.

Dersom man velger å starte behandling er det viktig at pasienten monitoreres i henhold til retningslinjene.

Referanser
  1. 1. Penaskovic KM, Annamraju S, Kraus JE. Clozapine-Induced Allergic Vasculitis. Am J Psychiatry 2005; 162 (8): 1543.
  2. 2. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase, søk 27. oktober 2011.
  3. 3. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Leponex. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 4. mai 2010).
  4. 4. Harrison’s principles of internal medicine 2005; 16th ed.: 2007.
  5. 5. Clinical Pharmacology 2011 database. Clozapine. Gold Standard Elsevier. http://www.clinicalpharmacology.com/ (27. oktober 2011).
  6. 6. Karmacharya R, Mino M, Pirl WF. Clozapine-induced eosinophilic colitis. Am J Psychiatry. 2005; 162 (7): 1386-7.
  7. 7. Körtner K, Neuhaus AH et al. Eosinophilia indicating subclinical clozapine-induced pericarditis. J Clin Psychiatry 2007;68 (7): 1147-8.