Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Telefon er bemannet:
mandag-fredag kl. 10-15

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2018; spm.nr. 9689, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 26.02.2018

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Interaksjon mellom risperidon og amiodaron

Dato for henvendelse: 26.02.2018

RELIS database 2018; spm.nr. 9689, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Vil kombinasjonen av risperidon (p-gp-substrat) og amiodaron (p-pg-hemmer) gi en klinisk relevant interaksjon? Hvilke p-gp-interaksjoner er relevante ved behandling med amiodaron og andre legemidler?

SVAR: VURDERING
Kombinasjonen med risperidon og amiodaron vil kunne gi økt risiko for QT-forlengelse og bør derfor brukes med forsiktighet. I tillegg vil konsentrasjonen av risperidon kunne øke grunnet p-gp-hemming mediert av amiodaron. Den kliniske konsekvensen av dette er vanskelig å forutsi. Siden amiodaron er en p-pg-hemmer, vil den potensielt kunne øke konsentrasjonen av alle legemidler som er substrat for p-gp. Det er vanskelig å si noe generelt om dette, det bør gjøres en vurdering for hver enkelt legemiddelkombinasjon.

INTERAKSJONER VED INTERAKSJONSSØK
Ved søk i ulike interaksjonsdatabaser er det angitt at kombinasjonen av amiodaron og risperidon vil gi økt risiko for QT-forlengelse og torsade de pointes. EKG-monitorering er anbefalt dersom legemidlene gis sammen (1-3). Databasene nevner ikke noe om at mekanismen bak kan være påvirkning via p-gp.

TEORETISKE INTERAKSJONER
Risperidon er substrat for p-gp, og amiodaron hemmer p-pg. Det er derfor forventet at konsentrasjonen av risperidon øker når legemidlene gis sammen. Farmakokinetikken til risperidons aktive antipsykotiske fraksjon kan påvirkes. Praktisk konsekvens av dette er ikke oppgitt. Derimot skal dosering av risperidon vurderes på nytt når det startes med legemidler som kan hemme p-gp (4). Ved samtale med senter for psykofarmakologi, kan de heller ikke antyde klinisk betydning av slike interaksjoner (5).

HVILKE PG-P-INTERAKSJONER ER RELEVANTE VED BEHANDLING MED AMIODARON?
Amiodaron er som nevnt, en p-pg-hemmer og kan interagere med alle p-gp-substrater. Vi har ikke funnet noen utfyllende liste med hvilke legemidler dette gjelder. En artikkel fra Molden et al. sier en del om p-gp sin betydning for legemiddelrespons, og den lister opp noen legemidler som er involvert i p-gp-interaksjoner (6). En annen artikkel sier noe om p-gp-transportsystemet og kardiovaskulære legemidler (7). Mye er uavklart når det gjelder klinisk betydning av p-gp-interaksjoner. Inntil videre bør hver enkelt legemiddelkombinasjon vurderes nøye.Referanser
  1. 1. Lexi-Interact in Lexicomp in UpToDate. http://www.helsebiblioteket.no/ (Søk: 20. februar 2018).
  2. 2. Baxter K, Preston CL, editors. Stockleys Drug Interactions (online). http://www.medicinescomplete.com/ (Søk: 20. februar 2018).
  3. 3. Clinical Pharmacology 2018 database. Drug Interaction Report. Elsevier, Inc. https://www.clinicalkey.com/pharmacology/login (20. februar 2018).
  4. 4. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Risperdal. http://www.legemiddelsok.no/ (Søk: 20. februar 2018).
  5. 5. Rådgiver. Senter for psykofarmakologi, Diakonhjemmet sykehus, pers.medd. 20. februar 2018.
  6. 6. Molden E. P-glykoprotein - en pumpe av betydning for legemiddelrespons. Tidsskr Nor Lægeforen 2004 (22); 124: 2921-3.
  7. 7. Wessler JD et al. P-Glycoprotein and Cardiovascular Drugs. JACC 2013 (61); 24: 2495-502.