Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: Send ditt tlf.nr. per e-post og vi ringer tilbake (kl. 08.30 -15.30).
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2018; spm.nr. 9691, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 27.02.2018

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Hvitløk, ingefær og påvirkning på blodsukker

Dato for henvendelse: 27.02.2018

RELIS database 2018; spm.nr. 9691, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Fastlege spør om hvitløkstabletter og ingefærtabletter kan virke inn på blodsukker hos en pasient med diabetes type 2, som bruker Lantus (insulin glargin) og NovoRapid (insulin aspart).

SVAR: Effekt av ingefær på blodsukker
Ved søk i databasen PubMed fant vi flere studier som har undersøkt om inntak av ingefær kan virke inn på blodsukker.
Makhdoomi og medarbeidere undersøkte i en dobbelt-blind placebokontrollert studie om daglig inntak av 2000 mg ingefærkosttilskudd har effekt på fastende blodsukker (FBS), HbA1C og kolesterolparametre hos pasienter med diabetes type 2. Resultatene viste at daglig inntak av ingefær over 10 uker førte til en signifikant reduksjon av FBS, HbA1C og LDL/HDL-ratio sammenlignet med placebo-gruppen (1). I en annen dobbelt-blind placebokontrollert studie inntok pasientene 1600 mg ingefærrotpulver i 12 uker. Ingefærinntaket førte blant annet til redusert fastende blodsukker og HBA1C sammenlignet med placebogruppen. Forfatterne konkluderte med at ingefær forbedret insulinsensitiviteten (2). Ingefær kan muligens regulere plasmaglukose gjennom ulike mekanismer som for eksempel aktivering av GLUT4-translokasjon for økt glukoseopptak eller inhibering av enzymer assosiert med glukoneogenese og glykogenolyse. Derfor anser forfatterne av en nyere oversiktsartikkel det som plausibelt å bruke ingefær i behandlingen av diabetes (3). Imidlertid etterlyses det flere studier for å evaluere biotilgjengeligheten av de aktive komponentene i ingefær (for eksempel gingerol) på virkestedet. Dette for å kunne bekrefte de antatte virkningsmekanismene og fastslå effekt.

Deltakerne med diabetes type 2 i de ovennevnte studiene brukte imidlertid perorale antidiabetika, vi fant ingen studie der studiedeltakere med type 2 diabetes, som brukte insulin, var inkludert. Hvilken effekt ingefær har på blodsukker hos en pasient som kun bruker insulin er så vidt vi kan se, ikke undersøkt. Likevel kan det antas at ingefær har noe effekt.

Effekt av hvitløktilskudd på blodsukker
En nylig publisert metaanalyse av randomiserte, kontrollerte studier har undersøkt om hvitløktilskudd har effekt i behandlingen av diabetes type 2 (4). Som primært utfall ble blant annet effekt på fastende blodsukker undersøkt. For å utelukke effekt forårsaket av ulike baseline-nivåer, ble forskjellen i fastende blodsukkerverdier mellom baseline og måling av utfall («outcome measure») sammenlignet mellom gruppene (hvitløk og placebogruppe). 768 pasienter med diabetes type 2 ble inkludert i metaanalysen, dosen av daglig hvitløktilskudd varierte mellom 0,05 til 1,5 g. Hovedingrediensen i og effekt av hvitløk i tilskudd kan variere betydelig på grunn av ulike fremstillingsprosesser. I de undersøkte publikasjoner var hovedingrediensen allicin. Det ble observert en signifikant reduksjon i fastende blodsukkernivåer etter 1-2 uker med tilskudd og forskjellen mellom nivåer (hvitløk/placebo) økte ved inntak over en lengre tidsperiode (opp til 24 uker). Kun én studie brukte hvitløk som monoterapi og sammenlignet effekt med placebo. I de andre studiene ble hvitløk kombinert med orale antidiabetika eller insulin. Derfor indikerer, ifølge forfatterne, nåværende kliniske evidens at hvitløktilskudd forbedrer effekten av perorale antidiabetika og insulin fremfor å ha en signifikant effekt på fastende blodsukker i monoterapi (4).

Referanser
  1. 1. Makhdoomi A et al. The Effects of Ginger on Fasting Blood Sugar, Hemoglobin A1c, and Lipid Profiles in Patients with Type 2 Diabetes. Int J Endocrinol Metab. 2017; 15(4): e57927.
  2. 2. Arablou T et al. The effect of ginger consumption on glycemic status, lipid profile and some inflammatory markers in patients with type 2 diabetes mellitus. Int J Food Sci Nutr, 2014; 65(4): 515–520.
  3. 3. Bi X et al. Spices in the management of diabetes mellitus. Food Chem. 2017; 217: 281-293.
  4. 4. Wang J et al. Effect of garlic supplement in the management of type 2 diabetes mellitus (T2DM): a meta-analysis of randomized controlled trials. Food Nutr Res. 2017; 61(1): 1377571.