Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Ikke tilgjengelig på telefon pga koronavirus inntil videre
- ta kontakt via e-post!

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2018; spm.nr. 9800, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 28.03.2018

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Candidainfeksjon på hud hos et 6 måneder gammelt spedbarn

Dato for henvendelse: 28.03.2018

RELIS database 2018; spm.nr. 9800, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: En allmennlege spør på mail om soppinfeksjon på begge føtter hos 6 måneder gammelt barn, det klør og er plagsomt.
Vi får opplyst at det dreier seg om en klinisk soppinfeksjon med mikrobiologisk påvisning av candida. Barnet har vært behandlet med nystatin (Nystimex) lokalt.

SVAR: Oppsummering:
Nystatin er et preparat med spesifikk virkning på candida. Hvis standard lokalbehandling av tilstrekkelig varighet ikke har effekt, anbefales det at behandlende lege diskuterer videre behandling og eventuell supplerende utredning med barnelege.

Bakgrunn:
Det er ikke kjent om det i tillegg til den påviste veksten av candida også kan foreligge for eksempel bakterielle superinfeksjoner, atopisk eksem eller annet som kan ha blitt sekundærinfisert med candida, og derfor ikke har effekt av antimykotisk behandling alene.

Både lokalbehandling med ekonazol, klotrimazol, mikonazol og nystatin har i følge Legemiddelhåndboken effekt på candida (1), men vi har innenfor tidsrammen ikke undersøkt om alle disse brukes til så små barn. Av disse virker nystatin, som pasienten har blitt behandlet med, spesifikt mot candida.

Av candidainfeksjoner kun lokalisert til hud, omtaler UpToDate dette bare i forbindelse med sekundærinfeksjon av bleieutslett og intertriginøs candida (2). For bleiedermatitt er det kun lokalbehandling som er aktuelt (3). Systemisk behandling kan brukes i svært alvorlige enkelttilfeller ved intertriginøs candida (4). BMJ Best Practice Paediatric and adolescent medicine har ikke relevante treff på søkeordene "skin candida" eller "candida". Generell veileder i pediatri omtaler ikke hudinfeksjon med candida, kun systemisk candidainfeksjon, som er en alvorlig tilstand og behandles med svært potente medikamenter til systemisk bruk. Dette underbygger inntrykket av at det kun er lokalbehandling som er aktuelt ved denne typen hudinfeksjon og at manglende effekt bør diskuteres med spesialist.

Referanser
  1. 1. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. Antimykotika til lokal bruk. http://legemiddelhandboka.no/ (Sist oppdatert: 16.november 2016).
  2. 2. Campbell JR, Palazzi DL. Candida infections in children. Version 24.0. In: UpToDate. http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 25. oktober 2017).
  3. 3. Horii KA. Diaper dermatitis. Version 20.0. In: UpToDate. http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 18. januar 2018).
  4. 4. Parker ER. Candidal intertrigo. Version 17.0. In: UpToDate. http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 14. juli 2017).