Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00 (kl. 09.00 – 15.00 alle hverdager)
E-post: [email protected]
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2018; spm.nr. 9808, RELIS Sør-Øst

Publisert: 03.04.2018

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Dekvalin mot bakteriell vaginose og soppvaginitt

Dato for henvendelse: 03.04.2018

RELIS database 2018; spm.nr. 9808, RELIS Sør-Øst.

SPØRSMÅL: Spørsmål fra lege:

Donaxyl (dekvaliniumklorid) er et nytt legemiddel mot bakteriell vaginose.

Legemiddelrepresentanten i Norge skal ha fortalt at det i tillegg har effekt mot soppvaginitt.

En nylig oppsummerende artikkel, gjennomført av produsenten selv, konkluderte med at effekten er like bra som klindamycin administrert lokalt.

Ved en klinikk for seksuell helse har legene til nå brukt metronidazol peroralt eller klindamycin vagitorier/vaginalkrem som likeverdige alternativer mot bakteriell vaginose. Bør dekvalin føyes til denne listen, brukes som alternativ ved terapisvikt, eller ikke i det hele tatt? Hva med soppvaginitt?

SVAR: Dekvalin vaginalt er et likeverdig alternativ til antibiotikabehandling ved bakteriell vaginose og er i tråd med nasjonale anbefalinger for antibiotikabruk. Vi kan ikke utelukke at dekvalin kan ha effekt ved vaginale soppinfeksjoner, men slik behandling faller utenfor godkjent indikasjon og er ikke i tråd med norske retningslinjer.

Dekvalin og bakteriell vaginose
Dekvaliniumklorid i vaginaltabletter virker lokalt i overflaten av skjeden ved å øke bakterienes permeabilitet som til slutt fører til celledød (1).

I henhold til Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten er dekvalin vaginaltabletter 10mg x 1 i 6 dager et behandlingsalternativ ved symptomatisk bakteriell vaginose. Andre lokaltvirkende behandlingsalternativer er metronidazol gel intravaginalt x 1 i 5 dager, klindamycin vagitorier 100 mg x 1 i 3 dager og klindamycin krem 2% intravaginalt x 1 i 7 dager. Dersom peroral behandling vurderes som nødvendig anbefaler retningslinjene metronidazol tbl.: 400-500 mg x 2 i 7 dager (2).

I retningslinjene er ikke dokumentasjonen på effekt av dekvalin ved bakteriell vaginose vurdert, men de nevnte antibiotika tilfredsstiller de høyeste krav til evidens.

Det presiseres at asymptomatisk bakteriell vaginose (tilfeldig påvist gardenella) ikke skal behandles, og at behandling av partner ikke er nødvendig.

Candidavaginitt
Soppvaginitt er ikke godkjent indikasjon for bruk av dekvalin, og eventuell bruk må derfor regnes som off label med de juriske og praktiske konsekvenser det økte ansvaret for forskriver dette medfører. Vaginal candidainfeksjon er oppgitt som vanlig bivirkning (1-10%) av intravaginal dekvalin, vulvovaginitt som mindre vanlig bivirkning (0,1-1%) (1).

Antibiotikaveilederen nevner ikke dekvalin som aktuelt behandlingsalternativ ved vulvovaginal candida, bare imidazolderivater er aktuelle (3).

I en oversiktsartikkel hvor forfatterne er nært knyttet til produsenten av et dekvalinpreparat, vises det til at den antimykotiske effekten mot ulike Candidaarter er sammenlignbar med klotrimazol. Det vises også til at kliniske studier med i alt 653 kvinner med vagninal vulvovagnitt har hatt kurasjonsrater på mellom 70 og 90%, i en studie helt opp mot 94%. Blant gravide ble 84% friske med dekvalin (4).

Tyske retningslinjer er tilbakeholdne med å anbefale dekvalin ved vulvovaginal candidainfeksjon på grunn av den begrensede dokumentasjonen, til tross for at det er funn som tyder på at det kan ha effekt. Påvirkning av normalfloraen i skjeden kan dessuten gi uønskede bivirkninger (5).

Vi mener derfor at det ikke er grunnlag for å bruke dekvalin som standardbehanling ved vulvovaginal soppinfeksjon.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Donaxyl. http://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 12. mai 2017).
  2. 2. Romøren M, Juvkam KH et al. Bakteriell vaginose. Lindbæk M (red). Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Oslo: Helsedirektoratet, sist oppdatert 1. desember 2016.
  3. 3. Romøren M, Olsen AO et al. Vulvovaginal candida. Lindbæk M (red). Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Oslo: Helsedirektoratet, (Sist oppdatert 9. november 2016).
  4. 4. Mendling W, Weissenbacher ER et al. Use of locally delivered dequalinium chloride in the treatment of vaginal infections: a review. Arch Gynecol Obstet 2016; 293: 469-84.
  5. 5. Mendling W, Friese K et al. Vulvovaginal Candidosis (excluding chronic mucocutaneous candidosis). Guideline of the German Society of Gynecology and Obstetrics (AWMF Registry No. 015/072, S2k Level, December 2013). Geburtshilfe Frauenheilkd 2015; 75(4): 342–54.