Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: Se øverst til høyre
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2018; spm.nr. 9870, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 17.04.2018

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Forskjeller mellom astmamidler med hensyn til heshet og slimdannelse som bivirkning

Dato for henvendelse: 17.04.2018

RELIS database 2018; spm.nr. 9870, RELIS Sør-Øst.

SPØRSMÅL: Lege spør om det er forskjeller mellom langtidsvirkende astmamidler med hensyn til forekomst av bivirkninger som heshet og slimdannelse - er det noen preparater som er bedre enn andre?

SVAR: Heshet er en kjent bivirkning av astmamidler til inhalasjon, spesielt kortikosteroider. Kliniske studier har rapportert om varierende forekomst av heshet, men det er vanskelig å vite om forskjellene skyldes reelle forskjeller eller om det er variasjon på grunn av pasientgruppe, dosering, observasjonstid eller metode for datainnhenting (1). Dette er nærmere omtalt i en oversiktsartikkel fra 2017 (2), der det fremgår at det er gjort få studier som sammenligner preparater direkte. Det er flere faktorer som kan ha betydning, blant annet partikkelstørrelse som inhaleres, om legemidlet har egeneffekt eller er et prodrug som aktiveres i lungevev, hvilket kortikosteroid det gjelder, inhalasjonsteknikk, dosering og behandlingsvarighet, og formulering med forskjellige drivgasser eller pulver.

Etter det vi kjenner til er det ikke klarlagt i hvor stor grad de forskjellige variablene vil øke eller redusere risiko for heshet og slimdannelse. I artikkelen fra 2017 foreslås ingen konkrete preparater som bør foretrekkes, men det nevnes en rekke tiltak for å redusere risiko for heshet:

1. Opplæring i korrekt bruk av inhalasjonsmedisiner
2. Bruk av laveste effektive dose av inhalasjonssteroid
3. Skylling av munn og svelg med vann
4. Bruk av nebulisator
5. Hvis heshet/stemmeforandringer ved behandling med klorfluorokarbon som drivgass, bytte til hydrofluoroalkan eller pulverinhalasjon. Etter det vi kan se er ikke klorfluorokarbon brukt i mange norske preparater.
6. Seponering av inhalasjonssteroid i tilfelle vedvarende stemmeforandring

Referanser
  1. 1. Saag KG, Furst DE, Barnes PJ. Major side effects of inhaled glucocorticoids. Version 38.0. In: UpToDate. http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 29. Mars 2018).
  2. 2. Spantideas N, Drosou E, et al. Inhaled corticosteroids and voice problems. What is new?. J Voice 2017; 31 (3): 384.e1-7.