Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: Send ditt tlf.nr. per e-post og vi ringer tilbake (kl. 08.30 -15.30).
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2018; spm.nr. 9873, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 17.04.2018

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Polycytemi som kontraindikasjon og ADHD-medikamenter

Dato for henvendelse: 17.04.2018

RELIS database 2018; spm.nr. 9873, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: En pasient i femtiårene har blitt utredet for ADHD, og det er ønskelig å starte medisinering. Pasienten har polycytemi, antakelig sekundært til hypoksi/KOLS.

Har tidligere gått til venesectio. Bruker Albyl-E (acetylsalisylsyre) og vortioksetin (Brintillex). Normalt blodtrykk. Ingen tidligere kardio- eller cerebrovaskuære hendelser.

Lege spør om sekundær polycytemi er kontraindikasjon for oppstart av sentralstimulerende midler.

SVAR: Polycytemi er ikke direkte kontraindikasjon for bruk av sentralstimulerende midler ved ADHD, men en risikofaktor som må vurderes sammen med det totale risikobildet (blodtrykk, arvelighet, lipidstatus, eventuelt diabetes). Eventuell røyking vil bidra både til opprettholdelse av polycytemi og kardiovaskulær risiko. Dersom sentralstimulerende midler startes opp, forutsettes regelmessig oppfølging av kardiovaskulære risikofaktorer og polycytemi.

Bakgrunn
Polycytemi er assosiert med økt risiko for hjerteinfarkt og hjerneslag på grunn av økt viskositet i blodet, og dette må regnes med i vurdering av pasientens totalrisiko. Vi har ikke funnet dokumentasjon som entydig tallfester hvor stor tilleggsrisiko sekundær polycytemi medfører. Risikoen for iskemisk hjertesykdom økte i en studie med 7% for hver prosentpoeng økning i hematokrit (OR 1,07, 95% KI 1,03-1,11), men det var indikasjoner på at dette kunne henge sammen med koblede genetiske faktorer som påvirket både hematokrit og kardiovaskulær risiko. Studien viste at høy hemoglobin ikke gav økt risiko for kardiovaskulær sykdom (1).

Polycytemi er ikke eksplisitt anført som kontraindikasjon eller under forsiktighetsregler for metylfenidat eller amfetamin. Eksisterende kardiovaskulær sykdom inkludert alvorlig hypertensjon, hjertesvikt, arteriell okklusiv sykdom, angina, hemodynamisk signifikant medfødt hjertesykdom, kardiomyopatier, myokardinfarkt, potensielt livstruende arytmier og kanalopatier er kontraindikasjoner (2).

Vurdering
Vi vurderer at det kan være forsvarlig å bruke metylfenidat eller amfetaminlignende preparat ved polycytemi med normal eller lett forhøyet hematokrit dersom pasienten ikke røyker, ikke har diabetes, har normalt blodtrykk og ikke har førstegradsslektninger med hjertesykdom eller slag i ung alder. Røyking vil bidra både til forverring hypoksisk polycytemi og til kardiovaskulær risiko. Pasienten skal heller ikke ha andre kontraindikasjoner for ADHD-medikamenter. Et tilleggsmoment er at denne pasienten i tillegg bruker acetylsalisylsyre, som er vist å redusere risikoen for arterielle trombotiske hendelser ved polycytemia vera (3).

Hos denne pasienten bør man isolert sett være oppmerksom på økt blødningsrisiko på grunn av samtidig bruk av to blodplatehemmere (acetylsalisylsyre og SSRI/vortioksetin).

Referanser
  1. 1. Zhong Y, Lin SL et al. The effect of hematocrit and hemoglobin on the risk of ischemic heart disease: A Mendelian randomization study. Preventive Medicine 2016; 97: 351-5.
  2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Ritalin, Attentin, Strattera. http://www.legemiddelsok.no/ (Lest 16. april 2018).
  3. 3. Landolfi, Raffaele et al. Efficacy and safety of low-dose aspirin in polycythemia vera. The New England journal of medicine 2004; 350(2) (2004): 114-24.