Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Ikke tilgjengelig på telefon pga koronavirus inntil videre
- ta kontakt via e-post!

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2018; spm.nr. 9941, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 27.04.2018

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Trimetoprim-sulfametoksazol eller ciprofloksacin til behandling av kolecystitt?

Dato for henvendelse: 27.04.2018

RELIS database 2018; spm.nr. 9941, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Kirurger på et sykehus ønsker å bruke peroral ciprofloksacin til behandling av kolecystitt fremfor det smalere alternativet trimetoprim-sulfametoksazol, som er anbefalt i retningslinjene for antibiotikabruk i sykehus. Kirurgene mener at ciprofloksacin penetrerer bedre til galleblære enn peroral trimetoprim/sulfametoksazol. Farmasøyt spør om det er holdepunkter for dette, og om det finnes en oversikt over antibiotika og penetrasjonsgrad til ulike organer.

SVAR: Vurdering
Data tyder på at ciprofloksacin oppkonsentreres noe mer i galle enn trimetoprim- sulfametoksazol. Ut fra farmakokinetiske/farmakodynamiske vurderinger har vi likevel ikke funnet grunn til å foretrekke ciprofloksacin fremfor trimetoprim-sulfametoksazol, da ciprofloksacin anses som mer resistensdrivende. Dette er i tråd med anbefalingene som gis i nasjonale retningslinjer.

Bakgrunn
Vi tar forbehold om at det kan være aspekter i den faglige diskusjonen som ikke er videreformidlet til oss.

Kolecystitt er som regel en ikke-bakteriell inflammasjon, men oppadstigende tarmbakterier kan forårsake sekundærinfeksjoner. I retningslinjene for antibiotikabruk i sykehus, anbefales blant annet trimetoprim-sulfametoksazol for noen typer kolecystitt, i kombinasjon med metronidazol. Ciprofloksacin er angitt som alternativ ved allergi/intoleranse (1).

Brytningspunktet for trimetoprim-sulfametoksazol er angitt som konsentrasjonen av trimetoprim for Enterobacteriaceae familien, deriblant E. coli (2). Dette betyr at det er viktigst å vurdere opplysninger om distribusjon av trimetoprim til galle. Trimetoprim oppkonsentreres 2-3 ganger i galle versus serum, hos pasienter uten gulsott (3). Konsentrasjonen av ciprofloksacin i galle uten obstruksjon er funnet å være ca. 5 ganger høyere enn i serum, med store variasjoner (4). Siden effekten mot Enterobacteriaceae er avhengig av konsentrasjonen av trimetoprim, og trimetoprim har høyere konsentrasjon i galle enn i serum, mener vi at trimetoprim-sulfametoksazol er et godt alternativ, i kombinasjon med metronidazol, ved kolecystitt som bør behandles med antibiotika.

Vi har ikke funnet gode samleoversikter for distribusjonsgrad til ulike vev for antibiotika.

Lege ved Nasjonalt kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten har gjennomlest/bidratt til utredningen.

Referanser
  1. 1. Helsedirektoratet. Nasjonale retningslinjer for antibiotikabruk i sykehus. Abdomen. Kolecystitt. https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/antibiotika-i-sykehus (Sett: 16. april 2018).
  2. 2. The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) Clinical Breakpoint Tables v. 8.0. Enterobacteriaceae (New taxonomy: Enterobacterales). http://www.eucast.org/clinical_breakpoints/ (Gyldig fra: 1. januar 2018).
  3. 3. Westphal JF, Brogard JM. Biliary tract infections: a guide to drug treatment. Drugs 1999; 57(1): 81-91.
  4. 4. Edmiston CE Jr, Suarez EC et al. Penetration of ciprofloxacin and fleroxacin into biliary tract. Antimicrob Agents Chemother 1996; 40(3): 787-91.