Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: Send ditt tlf.nr. per e-post og vi ringer tilbake (kl. 08.30 -15.30).
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2018; spm.nr. 9977, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 04.05.2018

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

P-pille som tilsvarer MonoNessa

Dato for henvendelse: 04.05.2018

RELIS database 2018; spm.nr. 9977, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Lege spør om hvilken p-pille på det norske markedet som ligner mest på p-pillen MonoNessa fra USA.

SVAR: Vi har ikke funnet noen p-pille i Norge som tilsvarer det amerikanske preparatet MonoNessa. Det nærmeste vil trolig være p-piller med etinyløstradiol og levonorgestrel, selv om progestongenet ikke er nøyaktig det samme som i MonoNessa. Eventuelt kan tilsvarende preparat som MonoNessa skaffes på registreringsfritak fra et annet land.

Ligner på levonorgestrel
MonoNessa er en type monofasisk p-pille som inneholder 21 tabletter med 0,250 mg norgestimat og 0,035 mg etinyløstradiol og 7 tabletter uten noe aktivt virkestoff (1). Det finnes flere p-piller på det norske markedet som inneholder etinyløstradiol, men ingen av dem inneholder progestogenet norgestimat. Norgestimat ligner strukturelt på levonorgestrel og metaboliseres også delvis til levonorgestrel (2).

Disse p-pillene er førstevalg
Dersom pasienten det gjelder skal bytte over til en norsk p-pille, kan derfor p-piller med etinyløstradiol og levonorgestrel være et mulig alternativ. Dette er for øvrig også den kombinasjonen Statens legemiddelverk anbefaler som førstevalg fordi disse p-pillene gir minst økt risiko for blodpropp. Blant førstevalgene er p-pillene Loette, Almina, Microgynon og Oralcon (3).

Skaffe på registreringsfritak?
Selv om MonoNessa ikke er markedsført i Norge, finnes tilsvarende preparater på markedet i flere andre land. I Sverige og Danmark selges blant annet tilsvarende p-pille under handlesnavnet Cilest (4,5). Hvis pasienten gjerne vil fortsette med den samme p-pillen som før, kan et alternativ være å forsøke å skaffe tilsvarende preparat på godkjenningsfritak. Hvis dette er aktuelt, anbefaler vi å kontakte apotek eller Statens legemiddelverk for å få informasjon om hvordan dette gjøres.

Referanser
  1. 1. McEvoy GK, editor. Estogen-progestin combinations. The AHFS Drug Information (online). http://www.medicinescomplete.com/ (3. mai 2018).
  2. 2. Brayfield A, editor. Martindale: The complete drug reference (online). Norgestimate. In: Micromedex. http://www.helsebiblioteket.no/ (3. mai 2018).
  3. 3. Statens legemiddelverk. Anbefalte hormonelle prevensjonsmidler. https://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/rad-til-helsepersonell/p-piller/anbefalte-hormonelle-prevensjonsmidler#p-piller-med-østrogen-og-levonorgestrel (Sist oppdatert: 24. august 2016).
  4. 4. Läkemedelsverket (Sverige). Produktresumé (SPC) Cilest. https://lakemedelsverket.se/ (Sist oppdatert: 20. mars 2018).
  5. 5. Pro.medicin (Danmark). Præparater. Cilest. http://pro.medicin.dk/Medicin/Praeparater/1317 (Sist oppdatert: 2. februar 2018).