Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2008; spm.nr. 3007, RELIS Øst

Publisert: 21.08.2008

 • RELIS Øst

 • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Karnitinmangel under behandling med pivmecillinam

Publisert: 21.08.2008

RELIS database 2008; spm.nr. 3007, RELIS Øst.

SPØRSMÅL: En kvinne er hyppig plaget med UVI. Mot dette har hun endel ganger brukt pivmecillinam (Selexid), som har gitt henne god effekt. Hun har brukt nitrofurantoin (Furadantin) forebyggende noen måneder, men bakteriene er nå resistente mot denne. Legen har nå nevnt muskelsvikt som mulig bivirkning ved bruk av pivmecillinam. Spørsmålsstiller har lest at denne bivirkning skyldes karnitinmangel og lurer på om det kan forebygges ved hjelp av kosthold/kosttilskudd.
Hun har i tillegg diabetes type 1 og bruker tranebærjuice forebyggende mot UVI.

SVAR: Pivmecillinam er et prodrug for mecillinam, et smalspektret amidinopenicillin (1). Pivalinsyre spaltes fra pivmecillinam og danner en ester med karnitin, som deretter utskilles i urinen (2). Bruk av pivmecillinam fører til nedgang i karnitin, ca 1% daglig. Kurer med varighet over 2 måneder kan føre til symptomer på karnitinmangel, som f. eks muskelsvakhet og muskelsmerter. Pivalinsyren som frigjøres fra pivmecillinam lagres i kroppen i inntil 1 måned etter avsluttet behandling (3). Gjentatte kurer over 7-10 dager vil derfor også kunne føre til symptomgivende karnitinmangel (4). Den samme faren for karnitinmangel kan opptre ved lignende behandlingsregime med pivampicillin (5).

Karnitin
Karnitin er en isomer, der L-formen er naturlig forekommende i kroppen. L- karnitin bidrar til transport av lange fettsyrer inn i mitokondriene, og har en nøkkelrolle for cellulær energiproduksjon. D-karnitin kan konkurrere med L-karnitin og vil kunne forsterke mangelen og bør unngås. Mesteparten av karnitin lagres i hjerte- og skjelettmuskulatur. Mangel på karnitin kan gi muskelsvakhet og smerter (6). Dette kan sees ved serumkonsentrasjoner <20 mikromol/L (7). Ved reduksjon i karnitinlagre kan det ta opptil 6-12 måneder før disse er på normalt nivå igjen ved vanlig kosthold. Varighet er avhengig av alvorlighetsgrad (7). Normalverdier av fritt karnitin i serum hos kvinner er 20-40 mikromol/L (2).

Karnitinprodukter forekommer både som L- og L/D-preparater. Det anbefales å benytte rene L-karnitinpreparater. Det er for å unngå antagonisteffekten av D-karnitin. Ved bruk av L-karnitin har man sett uønskede bivirkninger som kvalme, diare, oppkast, magekramper og mulighet for dårlig kroppslukt. Det er også rapportert krampeanfall. Det må vises forsiktighet ved bruk av
L-karnitin ved nedsatt nyrefunksjon. Karnitinbehandling kan gi hypoglykemi hos diabetespasienter. Det er usikkert om bruk av tilskudd har en effekt ved legemiddelindusert karnitinmangel. Det er utført lite forskning på mecillinamindusert karnitinmangel (8). Ellers får man karnitin i kosten gjennom animalske produkter som kjøtt og melk (6).

Behandling av residiverende UVI
Hos eldre kvinner hvor atrofisk uretritt og vaginitt ofte er årsaken til nedre urinveisbesvær, bør en behandle med lokal eller systemisk østrogen. Dagens behandlingsregime ved komplisert UVI er en ny kur på 7-10 dager etter at prøve til bakteriologisk undersøkelse og resistensbestemmelse er tatt. Ved ytterligere residiv med samme mikrobe anbefales 4-6 ukers behandling. Andre aktuelle antibiotika er trimetoprim, amoksicillin, fluorokinoloner eller kombinasjonspreparat med sulfametoksazol og trimetoprim. Sistnevnte kan gi hypoglykemi ved diabetesbehandling (2,9).

Tranebær er tidligere omtalt, utredningen vedlegges til spørsmålsstiller (10).

Konklusjon
Varighet og hyppighet av pasientens behandling med pivmecillinam er ikke kjent. Forsiktighetsregler for bruk bør følges. Det innebærer å unngå langvarig bruk samt hyppige kortvarige kurer. Dersom pasienten har symptomer som kan tyde på karnitinmangel anbefaler vi at karnitinprøver tas. Dersom prøvene viser mangel på L-karnitin kan et kosttilskudd tas som supplement til kosten, men effekten av tilskudd er dårlig dokumentert. Det er i så fall viktig at produktet kun inneholder L-karnitin. Ved eventuell karnitinbruk hos diabetespasienter er det viktig å monitorere blodsukkeret, grunnet faren for hypoglykemi. Lagrene vil uansett fylles av seg selv over tid. Vi anbefaler ikke profylaktisk bruk av karnitintilskudd sammen med pivmecillinam. Dersom pasienten har symptomer på karnitinmangel og/eller får påvist dette, anbefaler vi at man ved behov for antibiotikabehandling benytter et annet preparat.

Bruk av pivmecillinam kan være førstevalg så lenge det er innenfor gitte anbefalinger, og resistensutvikling ikke ses. Ved økt hyppighet/varighet av infeksjonene bør man bytte til annet preparat etter resistensbestemmelse. Pivampicillin er ikke et alternativ ved utvikling av karnitinmangel.

Referanser
 1. 1. Felleskatalog. http://www.felleskatalogen.no (27.08.2008).
 2. 2. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. http://www.legemiddelhandboka.no (27.08.2008).
 3. 3. Stakkestad JA, Åsberg A, redaktører. Brukerhåndbok klinisk kjemi 2002; 2. utg.: 308-310.
 4. 4. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Selexid. http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (Sist endret: 28.11.2006).
 5. 5. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Pondocillin. http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (Sist endret: 04.11.2003).
 6. 6. Natural Medicines Comprehensive Database. L-Carnitine. http://www.naturaldatabase.com/ (27.08.2008).
 7. 7. Diep QN et al. Slow replenishment of carnitine deficiency after cessation of long-term treatment with pivaloyl-containing antibiotics. Tidsskr Nor Laegeforen 1994, 114(14): 1614-6.
 8. 8. Sweetman SC, editor. Martindale. The Complete Drug Reference 2007; 35th ed.: 1772-3. (abstract)
 9. 9. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Bactrim. http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (Sist endret: 08.06.2007).
 10. 10. RELIS database 2008; spm.nr. 5032, RELIS Vest.