Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2009; spm.nr. 3415, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 26.03.2009

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Pregabalin og graviditet

Dato for henvendelse: 26.03.2009

RELIS database 2009; spm.nr. 3415, RELIS Øst.

SPØRSMÅL: Kvinne i 20-årene med betydelig fibromyalgiplager og søvnvansker på grunn av smerter har prøvd pregabalin (Lyrica) 150 mg kveld med svært god effekt. Lege spør om pasienten kan ta pregabalin inntil hun har positiv graviditetstest, forutsatt at hun tester seg ofte. Pasienten bruker forøvrig paracetamol og ibuprofen mot smerter, og har blitt anbefalt å være ekstra forsiktig med slik bruk nå.

SVAR: RELIS har nylig utredet bruk av pregabalin (Lyrica) under graviditet (1). I denne utredningen heter det at det foreligger svært lite informasjon om bruk av pregabalin under graviditet. I det svenske medisinske fødselsregisteret finnes ett barn av mor som har brukt pregabalin under graviditet. Barnet hadde ingen misdannelse ved fødsel. RELIS fikk i 2006 oversendt tilgjengelige data fra produsenten (Pfizer): Det var registrert 16 svangerskap under behandling med Lyrica. Eksponeringstid var fra 2-540 dager og dosene fra 150-600 mg/dag. Utfallet av disse 16 svangerskapene fordelte seg på sju fødsler (en tvillingfødsel), fire induserte aborter, to spontanaborter og tre med ukjent utfall. I de sju registrerte fødslene av levende barn så man ikke skader på barna.

I prekliniske dyrestudier var pregabalin ikke teratogent i mus, rotter eller kanin. Føtal toksisitet hos rotter og kaniner oppsto bare ved dosering over human eksponering. I studier av prenatal/postnatal toksisitet induserte pregabalin toksiske effekter på utviklingen av rotteavkom ved eksponeringer >2 ganger maksimal anbefalt human eksponering (1).

Nedsatt fertilitet ble sett både hos hann- og hunnrotter. For hunnrotter ble avbrutt brunstsyklus med en økning i antall dager til brunsttid og økning i spontanaborter registrert ved eksponering >9 ganger maksimalt anbefalt human eksponering (2,3). Det finnes ikke data vedrørende effekt på human fertilitet, men amenoré og dysmenoré er rapportert som sjeldne bivirkninger (<1/1000) av pregabalin (4).

Konklusjonen er at det ikke finnes humane data som gir et grunnlag for risikovurdering, mens dyredata antyder moderat risiko (1,2). Den norske preparatomtalen for pregabalin kontraindiserer ikke bruk under graviditet, men sier at pregabalin ikke skal brukes hvis ikke fordelen for moren klart oppveier den potensielle risikoen for fosteret (1,4).

Betydningen av tidspunktet for eksponering (5)
Skader på det befruktede egget eller embryonet inntil ca. 3 uker etter befruktning (ca. 5 uker etter begynnelse av siste menstruasjon) fører oftest til spontanabort, mens senere skader enten kan gi abort eller teratogen effekt. Organdannelsen (organogenesen) foregår stort sett fra 3. til 11. uke etter befruktningen (5. til 13. uke etter begynnelsen av siste menstruasjon).

Det er kjent at ibuprofen kan hemme fertilitet som et resultat av hemming av prostaglandinsyntesen, i tillegg til å ha skadelig effekter på svangerskapsforløpet og/eller den embryonale/føtale utviklingen. RELIS-utredning om bruk av ibuprofen under graviditet vedlegges (6).

Konklusjon
Det ikke finnes humane data som gir et grunnlag for risikovurdering, mens dyredata antyder en moderat risiko. Det er ukjent hvorvidt pregabalin kan ha effekt på human fertilitet, men i sjeldne tilfeller er det rapportert om menstruasjonsforstyrrelser. Dersom det skulle oppstå skader på det befruktede egget eller embryonet inntil ca. 3 uker etter befruktning vil resultatet mest sannsynlig være spontanabort.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2009; spm.nr. 2987, RELIS Midt-Norge. (www.relis.no)
  2. 2. Briggs GG, Freeman RK et al, editors. Drugs in pregnancy and lactation. A reference guide to fetal and neonatal risk 2008; 8th ed.: 1523-4.
  3. 3. Klasco RK (Ed): Reprotox. [Navn på monografi]. REPRORISK® System (electronic version). Thomson MICROMEDEX, Greenwood Village, Colorado, USA. Available at: http://www.thomsonhc.com (31. mars 2009).
  4. 4. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Lyrica. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 27. mars 2008).
  5. 5. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. http://www.legemiddelhandboka.no/ (30. mars 2009).
  6. 6. RELIS database 2008; spm.nr. 2857, RELIS Midt-Norge. (www.relis.no)