Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2004; spm.nr. 540, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 05.02.2004

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Innvirkning av azatioprin og mesalazin på sædkvalitet

Dato for henvendelse: 05.02.2004

RELIS database 2004; spm.nr. 540, RELIS Øst

SPØRSMÅL: Pasient har Mb Crohn og periarteritis nodosa. Bruker prednisolon i små doser, Imurel 50 mg x 3 og Mesasal 500 mg x 3 og er i remisjon. Fikk beskjed om at han ikke var fertil, men hans kone har nå blitt gravid. Lege spør om mannens medikamentbruk i dette tilfellet øker sjansen for sykdommer / misdannelser hos barnet.

SVAR: Imurel (azatioprin)
Azatioprin synes ikke å være teratogent hos mennesker. Det synes også å være sikkert hos menn (1,2,3). En rapport på 57 svangerskap der far hadde brukt azatioprin ved befruktning ga 56 normale barn. Det var 3 spontanaborter og et barn med nevralrørsdefekt.

I en dyremodell er det vist at lavdose 6-merkaptopurin som er en forløper til azatioprin, ikke påvirker spermiekonsentrasjonen eller endrer histologien i testis (2). Kromosomanalyse av spermier fra en mann som i 4 år hadde stått på azatioprin 50-70 mg daglig viste ikke økt forekomst av kromosomaberrasjoner (3).

Mesasal (mesalazin)
I motsetning til sulfasalazin som kan gi reversibel oligospermi, nedsatt spermmotilitet og en økning i antall abnormale spermceller, synes mesalazin ikke å ha disse egenskapene (4-6). Mesalazin har testet negativt på mutagenisitet, induksjon av søsterkromatidforandringer og kromosomforandringer i kinesiske hamstere in vitro og negativt for induksjon av mikronuklei i polykromatiske erytrocytter i musebenmarg (6). I doser opp til 480 mg/kg/dag har det ikke vist uheldige effekter på fertilitet eller reproduksjon i hunn- og hannrotter.

Konklusjon
Det anses lite sannsynlig at mannens medikamentbruk øker sjansen for sykdommer/misdannelser hos barnet.

Referanser
  1. 1. Janssen NM, Genta MS. The effects of immunosuppressive and anti-inflammatory medications on fertility, pregnancy, and lactation. Arch Intern Med 2000; 160: 610-9.
  2. 2. Karl PI et al. 6-mercaptopurine and spermatogenesis in the young rat. Dig Dis Sci 1991; 36: 1569-73.
  3. 3. Jenderny J et al. Chromosome aberrations in 450 sperm complements from eight controls and lack of increase after chemotherapy in two patients. Hum Genet 1992; 90: 151-4.
  4. 4. Dejaco C, Mittermaier C, Reinisch W et al. Azathioprine treatment and male fertility in inflammatory bowel disease. Gastroenterology 2001; 121(5): 234-5.
  5. 5. Christensen LA. 5-aminosalicylic acid containing drugs. Delivery, fate, and possible clinical implications in man. Dan Med Bull 2000; 47(1): 20-41.
  6. 6. Physicians' Desk Reference®. Asacol. MICROMEDEX® Healthcare Series Vol. 119 expires 03/04.