Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2005; spm.nr. 961, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 23.05.2005

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Lateksallergi ved administrasjon av injeksjonsvæske fra beholdere med gummipropp

Dato for henvendelse: 23.05.2005

RELIS database 2005; spm.nr. 961, RELIS Øst.

SPØRSMÅL: Angående personer som er allergiske mot lateks, kan disse få en allergisk reaksjon dersom de blir injesert med injeksjonsvæske fra ett hetteglass der proppen inneholder lateks ?

SVAR: Tilsvarende spørsmål er tidligere utredet av RELIS og da ble det konkludert med at det ikke er vist at medisinering fra multidosebeholdere med lateksholdig gummipropp kan avgi lateksallergen til disponerte pasienter (1). Kun noen enkelttilfeller var rapportert hvor det ble antatt at spormengder av lateks hadde utløst allergi. På det tidspunkt var dokumentasjon for sparsom til å vise at medisinbeholdere med lateksholdig gummipropp kan utløse allergiske reaksjoner hos pasienter med lateksallergi.

Ved gjennomgang av tilgjengelig litteratur publisert etter 2000 og databaser, har vi funnet en relevant studie (2). I denne undersøkte forfatterne avgivelse av lateksallergener til løsningen fra gummipropper og om disponerte pasienter kan få positive reaksjoner ved intradermal eksponering for løsningen. Det var to grupper med forsøkspersoner, den ene gruppen hadde kjent lateksallergi (n=18) og den andre hadde ikke kjent lateksallergi (n=11). Disse personene ble eksponert for fenol-salin-humant serumalbumin fra medisinbeholdere med forskjellige gummipropper, 2 var av naturgummi og 3 var av syntetisk materiale. Ingen pasienter fra den friske gruppen (n=11) fikk positive reaksjoner etter eksponering. 6 av 18 pasienter med lateksallergi ble ekskludert fra prosjektet som placebo-respondere. 5 av de resterende 12 pasienter i denne gruppen fikk positive reaksjoner etter eksponering for løsning i medisinbeholdere med lateksholdig gummipropp (2). Tallmaterialet fra dette forsøket er for lite til å kunne gi en ensartet anbefaling. Den underbygger likevel sannsynligheten for at disponerte pasienter kan få allergiske reaksjoner ved gitt problemstilling.

Lateksproteiner er vannløselige og kan løses i væsken som er i medisinbeholderen. Lateksfrie produkter bør av den grunn om mulig foretrekkes. Det finnes ingen gjeldende retningslinjer for merking av medisinbeholdere bestående av naturgummi og som inneholder lateks. Det er derfor bare legemiddelprodusenten som kan gi opplysninger om et produkt har propp av naturgummi.

Konklusjon
Det kan ikke utelukkes at pasienter med lateksallergi kan få allergiske reaksjoner ved gitt problemstilling, en nyere liten studie tyder på det. Der hvor det finnes alternativer, er derfor lateksfrie produkter å foretrekke. Bare produsenten av et legemiddel kan gi opplysninger om dette da merking ikke er påbudt.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2000; spm.nr. 67, RELIS Midt-Norge. (www.relis.no)
  2. 2. Primeau MN et.al. Natural rubber pharmaceutical vial closures release latex allergens that produce skin reactions. J Allergy Clin Immunol 2001; 107: 958-62.