Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60

Ikke tilgjengelig på telefon pga koronavirus inntil videre
- ta kontakt via e-post!

E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2016; spm.nr. 11138, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 06.10.2016

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Vortioksetin og gravidtetsønske

Dato for henvendelse: 06.10.2016

RELIS database 2016; spm.nr. 11138, RELIS Vest

SPØRSMÅL: En kvinne med graviditetsønske bruker vortioksetin (Brintellix) for angst. Hun får også behandling hos psykolog. Fastlege spør hva som er kjent om risiko ved bruk av vortioksetin i svangerskapet.

SVAR: Det er foreløpig ikke publisert data som kan si noe om mulig risiko ved bruk av vortioksetin (Brintellix) hos gravide kvinner.

Vortioksetin er et antidepressivum der virkningsmekanismen antas å være relatert til direkte modulering av serotonerg reseptoraktivitet og hemming av reopptak av serotonin (1). Bakgrunnen for at nettopp vortioksetin er valgt i det aktuelle tilfellet er ikke kjent. Dersom det er aktuelt kan det vurderes bytte til et preparat med mer dokumentasjon, fortrinnsvis et SSRI, i forkant av en aktuell graviditet. For mer informasjon om bruk av SSRI i svangerskap vises det til referanse 2.

Referanser
  1. 1. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. Antidepressiva - vortioksetin. http://www.legemiddelhandboka.no/ (Sist endret: 23. august 2016).
  2. 2. RELIS database 2015; spm.nr. 4223, RELIS Nord-Norge. (www.relis.no)