Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2018; spm.nr. 12594, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 03.07.2018

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Smertelindring ved akutt nyrestein hos gravide

Dato for henvendelse: 03.07.2018

RELIS database 2018; spm.nr. 12594, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Hva er anbefalt akutt smertelindring utover paracetamol (Paracet) for gravide med nyrestein? Den aktuelle pasienten er nå i andre trimester og har tidligere brukt diklofenak (Voltaren) stikkpille da hun ikke var gravid. Allmennlege ønsker råd for alle trimestre.

SVAR: Behandling i første trimester
Dersom paracetamol ikke har tilstrekkelig smertelindrende effekt, kan dikofenak brukes for akutte nyresteinsanfall i første trimester. Generelt anbefales bruk av NSAIDs i første trimester kun ved god indikasjon. Dette grunnet at enkelte studier, men ikke alle, har vist en mulig økt risiko for spontanabort og misdannelser hos barnet ved bruk av NSAIDs tidlig i graviditeten. Det er da ikke snakk om enkeltinntak over en kort periode (1-4).

Spesifikt for diklofenak er datagrunnlaget for lite til å kunne vurdere risiko for spontanabort. Studier har ikke funnet noen spesifikk assosiasjon mellom bruk av dikofenak i første trimester og økt risiko for misdannelser (1).

Behandling i andre trimester
Det er ikke vist uheldige effekter ved bruk av diklofenak spesielt eller NSAIDs generelt i andre trimester, og slik behandling kan brukes dersom indisert (1, 4).

Behandling i tredje trimester
Diklofenak og andre NSAIDs er kontraindisert i tredje trimester grunnet risiko for redusert fostervann med påfølgende føtal nyreskade, riehemming og blødningsfare for mor, samt prematur lukking av ductus arteriosus som kan medføre pulmonal hypertensjon hos den nyfødte (1-5). Enkelte oppslagsverk foreslår å sette en grense ved svangerskapsuke 28 (4), mens andre setter den til uke 30 (1).

Ettersom NSAIDs frarådes i tredje trimester kan opioider bli aktuelt. Korttidsbehandling med for eksempel morfin ved akutte nyresteinsanfall er ikke forventet å være uheldig for barnet in utero. Langvarig bruk og/eller høye doser opioider i siste del av svangerskapet og rett før fødsel frarådes på grunn av risiko for respirasjonsdepresjon og/eller seponeringsreaksjoner (abstinenser) hos det nyfødte barnet (2b, 4-5).

KONKLUSJON
Diklofenak injeksjonsvæske eller stikkpiller kan benyttes ved akutte nyresteinsanfall frem til andre trimester. NSAIDs skal ikke brukes i tredje trimester grunnet fare for komplikasjoner hos mor og barn.

Opioider kan brukes i tredje trimester ved behov for akutt smertelindring. Langvarig bruk og/eller høye doser bør unngås grunnet risiko for respirasjonsdepresjon og abstinens hos barnet post partum.

Referanser
  1. 1. UKTIS (UK teratology information service). Diclofenac in pregnancy. https://www.toxbase.org (Publisert: Juli 2014)
  2. 2. Källén K, Winbladh B. Janusmed fosterpåverkan. http://www.janusinfo.se/Beslutsstod/janusmed-fosterpaverkan/ a. Diklofenak - systemiskt. (24. januar 2018). b. Morfin (8. februar 2018)
  3. 3. RELIS database 2017; spm.nr. 6870, RELIS Midt-Norge. (www.relis.no)
  4. 4. Schaefer C, Peters P et al, editors. Drugs during pregnancy and lactation 2015; 3rd ed.: 35-43.
  5. 5. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. G7 Graviditet og legemidler. http://www.legemiddelhandboka.no/ (11. desember 2015).