Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2020; spm.nr. 13832, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 17.01.2020

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Dosering av ivermektin mot resistent skabb

Dato for henvendelse: 17.01.2020

RELIS database 2020; spm.nr. 13832, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Farmasøyt spør vedrørende en pasient med resistent skabb som har fått resept fra hudlege på ivermektin (Stromectol) med følgende dosering: 4 tabletter (=0,2mg/kg) gis som engangsdose dag 1, 2, 8, 9 og 15. Ved alvorlige tilfeller gis behandling også på dag 22 og 29. Legen har bekreftet doseringen og opplyst at det i tillegg skal behandles med permetrin (Nix) krem dag 1 og dag 7. Ved søk i litteratur finner ikke farmasøyten støtte for doseringen av ivermektin, og lurer på sikkerhet og dokumentasjon vedrørende så høy/hyppig dosering.

SVAR: To kilder omtaler kombinasjonsbehandling med peroral ivermektin og topikal permetrin som førstelinjebehandling mot skorpeskabb (Scabies norvegica) (1, 2). Norsk legemiddelhåndbok angir at dette regimet også gjelder ved terapiresistens (3). Doseringen av peroral ivermektin er i slike tilfeller angitt å være 200 µg/kg/dose gitt på dag 1, 2, 8, 9 og 15. Pasienter med alvorlig infestasjon kan trenge lengre ivermektinbehandling med ytterligere to doser (gitt på dag 22 og 29) (1, 2).

Vi finner altså støtte i flere kilder for den aktuelle pasientens dosering av ivermektin.

Referanser
  1. 1. Goldstein BG, Goldstein AO. Scabies: Management. Version 5.0. In: UpToDate. https://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 27. juli 2018).
  2. 2. DermNetNZ. Crusted scabies. https://www.dermnetnz.org/topics/crusted-scabies/ (Lest: 17. januar 2020).
  3. 3. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. Skabb. http://legemiddelhandboka.no/ (Sist oppdatert: 24. april 2017).