Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2013; spm.nr. 8007, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 07.06.2013

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Gabapentin i 3. trimester

Dato for henvendelse: 07.06.2013

RELIS database 2013; spm.nr. 8007, RELIS Vest.

SPØRSMÅL: Spørsmål fra lege: En gravid kvinne bruker gabapentin i 3. trimester pga genetisk betinget kløe/uro. Vil dette kunne påvirke barnet slik at barnet må overvåkes på nyfødtavdeling etter fødsel?

SVAR: Bruk av gabapentin er ikke anbefalt i svangerskapet, spesielt ikke i 1. trimester (organogenesen), men dersom det allikevel anses som nødvendig bør laveste effektive dose tilstrebes (1).

I en studie fra 2005 (n = 6) fant man at konsentrasjonen av gabapentin i plasma fra navlestrengsvene umiddelbart post partum var gjennomsnittlig 1,7 ganger høyere enn i mors plasma. 24 timer post partum var gjennomsnittlig konsentrasjon av gabapentin i det nyfødte barnets plasma fortsatt 27% av konsentrasjonen i navlestrengsvene umiddelbart post partum. Halveringstiden hos det nyfødte barnet var beregnet til 14 timer (2), som er omtrent dobbelt så lang tid som hos friske voksne (3).

Kliniske konsekvenser av eksponering for gabapentin i svangerskap ble gjennomgått i en prospektiv kohortstudie publisert i 2013 (4), og er trolig den største datakilden vi kan basere våre råd på i dette tilfellet. Hele artikkelen ble tilsendt spørsmålsstiller for gjennomlesing. Data fra 223 svangerskap eksponert for gabapentin ble sammenlignet med data fra 223 ueksponerte svangerskap. Det ble ikke påvist en sikkert økt risiko for misdannelser, men frekvensen av preterm fødsel og lav fødselsvekt var høyere i gruppen som var eksponert for gabapentin.

23 av 61 nyfødte (38%) hvor man med sikkerhet kunne si at de var eksponert for gabapentin helt frem til forløsningstidspunktet, ble observert/behandlet i en neonatal overvåknings-/intensivenhet etter fødsel. Mors dose i disse tilfellene er ikke oppgitt i artikkelen. Indikasjonene for overvåkning av de nyfødte barna varierte: gulsott, bradykardi, hypotensjon, hypoglykemi, respirasjonsproblemer, diare, feber, arytmi og sitringer ("jitteriness"). Kun 2 av barna var beskrevet med "withdrawal symptoms" - hvorav begge også var eksponert for andre legemidler i svangerskapet. Ingen av barna krevde målrettet behandling utover vanlig overvåkning. Forfatterne av studien antyder at flere av de nyfødte trolig ble observert for sikkerhets skyld, på grunn av faste rutiner for dette etter eksponering for nevrotrope legemidler. Forfatternes anbefalinger er som følger: "Infants exposed to gabapentin close to delivery, especially if concomitantly exposed to other psychotropics, should be monitored after birth for poor neonatal adaption syndrome" (4).

KONKLUSJON
Det ser ut til at gabapentin oppkonsentreres i fostersirkulasjonen, og det nyfødte barnet eliminerer dette legemiddelet saktere enn friske voksne gjør. Det er rapportert en rekke tilfeller av observasjon i overvåknings-/intensivenhet av nyfødte eksponert for gabapentin frem mot forløsningstidspunktet. Behovet for slik overvåkning må baseres på en totalvurdering, men øker trolig ved høy dose gabapentin og dersom mor bruker flere nevrotrope legemidler samtidig.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2011; spm.nr. 64, RELIS Sør-Øst. www.relis.no/database
  2. 2. Öhman I, Vitols S, Tomson T. Pharmacokinetics of gabapentin during delivery, in the neonatal period, and lactation: does a fetal accumulation occur during pregnancy? Epilepsia 2005; 46(10): 1621-1624.
  3. 3. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Gabapentin Teva. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 22. mars 2013).
  4. 4. Fujii H, Goel A et al. Pregnancy outcomes following gabapentin use - Results of a prospective comparative cohort study. Neurology 2013; 80(17): 1565-1570.