Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2014; spm.nr. 8531, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 13.03.2014

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Isotretinoin og alkohol

Dato for henvendelse: 13.03.2014

RELIS database 2014; spm.nr. 8531, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Kan isotretinoin kombineres med alkohol? Spørsmål fra farmasøyt.

SVAR: To kilder angir at samtidig bruk av alkohol under pågående isotretinoin behandling kan gi disulfiram-lignende reaksjoner. Dokumentasjonen for den ene av disse kildene bygges imidlertid på bakgrunn av ett rapportert enkelttilfelle (1,2). En annen kilde angir at alkohol kan føre til økt risiko for bivirkninger og toksisk effekt av isotretinoin. Spesielt nevnes risikoen for økning av triglycerider i blod. Det kan derfor være nødvendig å monitorere lipidverdiene oftere ved samtidig bruk av alkohol (3).

Vi finner en studie hvor de undersøkte effekten av samtidig alkoholinntak hos 11 pasienter med alvorlig akne eller rosacea behandlet med isotretinoin 30-50 mg daglig over en periode på tre måneder. Studien konkluderte med at bruk av alkohol under pågående behandling ikke påvirket farmakokinetikken av isotretinoin eller dets metabolitter. I 7 av tilfellene ble inntaket av alkohol beskrevet som betydelig (150 til 250 g per uke hos 4 av pasientene og 300 til 1400 g per uke hos 3 av pasientene) (4).

Det er imidlertid også beskrevet et enkelttilfelle, hvor inntak av alkohol førte til betydelig redusert effekt av isotretinoin. Den aktuelle pasienten ble behandlet med isotretinoin 60 mg daglig for akne conglobata og begynte å drikke alkohol i en periode på 2 uker i forbindelse med jobben (jobben bestod i å prøvesmake sherry). Innenfor perioden hvor han konsumerte alkohol kom aknen tilbake og bivirkninger i form av tørrhet i hud og slimhinner forsvant. Når han igjen sluttet å drikke, ble huden bedre og bivirkningene kom tilbake. Det samme skjedde når han drakk alkohol under en annen 3 måneders-kur med isotretinoin. Selv om årsaken ikke er kjent, er det en teori om at alkohol kan indusere leverenzymer ansvarlig for metabolismen av isotretinoin (5).

Forbigående og reversible økninger i levertransaminaser er i preparatomtalen beskrevet som svært vanlige bivirkninger av isotretinoin. Ved kjent redusert leverfunksjon er behandling med isotretinoin kontraindisert. Det angis videre at leverenzymer bør kontrolleres før behandling, 1 måned etter start av behandlingen og deretter med intervaller på 3 måneder med mindre hyppigere tilsyn er klinisk indisert (6).

Samlet sett er tilgjengelig informasjon og dokumetasjon om samtidig bruk av alkohol og isotretinoin tildels både sprikende og mangelfull og flere av kildene synes å referere til enkeltkasus. En kan på den måten få inntrykk av at enkeltkasus har blitt ilagt ufortjent stor grad av verdi, noe som har medført at de kilder vi har undersøkt er restriktive og skriver at kombinasjonen bør unngås.

OPPSUMMERING
To kilder fraråder bruk av alkohol under isotretinoinbehandling ettersom kombinasjonen kan gi disulfiram-lignende reaksjoner, mens en annen angir økt risiko for bivirkninger og toksisk effekt av isotretinoin. En liten studie konkluderer med at alkohol ikke påvirker effekten av isotretinoin, mens det imidlertid også er beskrevet et tilfelle hvor inntak av alkohol førte til redusert effekt.

På bakgrunn av den informasjonen som foreligger er det vanskelig å komme med et entydig svar. Både hyppighet og mengde alkohol vil også være av betydning for om slik bruk kan/bør unngås. I tillegg bør pasientens egne forventninger og ønsker tas med i betraktning. Det bør også vurderes om det i tilfeller vil være nødvendig med hyppigere målinger av leverenzymer.

Referanser
  1. 1. Micromedex® 2.0 (electronic version). Drug Interactions. http://www.micromedexsolutions.com/ (Søk 13. mars 2014).
  2. 2. Drug Interaction Report in drugs.com. http://www.drugs.com/interactions-check. (Søk 13. mars 2014).
  3. 3. Interaction Monograph in Lexicomp. http://www.helsebiblioteket.no/ (Søk 13. mars 2014).
  4. 4. Grønhøj Larsen F, Jakobsen P et al. The metabolism and pharmacokinetics of isotretinoin in patients with acne and rosacea are not influenced by ethanol. Br J Dermatol. 2009;161(3):664-70.
  5. 5. Baxter K, Preston CL editors. Stockleys Drug Interactions. http://www.medicinescomplete.com/ (Søk 13. mars 2014).
  6. 6. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Isotretinoin. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Søk 13. mars 2014).