Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: [email protected]
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2010; spm.nr. 3340, RELIS Midt-Norge

Publisert: 14.01.2010

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Kan melatonin og Valerina Natt eller Valerina Forte kombineres?

Dato for henvendelse: 14.01.2010

RELIS database 2010; spm.nr. 3340, RELIS Midt-Norge.

SPØRSMÅL: En farmasøyt har en kunde på 13 år som har brukt melatonin 3 mg i økende dose over flere år. For å unngå ytterligere doseøkning undrer mor på om melatonin kan kombineres med Valerina Natt eller Valerina Forte. Farmasøyt tar kontakt med spørsmål om disse preparatene kan kombineres?

SVAR: Melatonin
Melatonin er et kroppsegent hormon som utskilles fra epifysen i hjernen, og er blant annet med på å styre fysiologiske og hormonelle døgnrytmefunksjoner (1). I Norge er melatonin klassifisert som legemiddel og er reseptbelagt. Circadin 2 mg depottablett er per i dag det eneste melatonin-preparatet med markedsføringstillatelse i Norge. Godkjent indikasjon er primær insomni hos pasienter over 55 år (2). I flere andre land, blant annet USA, regnes melatonin som kosttilskudd. På bakgrunn av andre krav til dokumentasjon for kosttilskudd enn for legemidler finnes det få systematiske studier på effekt og sikkerhet (1).

Melatonin anbefales ikke som førstelinjebehandling av barn med søvnproblemer da man fortsatt vet for lite om langtidseffekter og bivirkninger av melatoninbehandling (1). Foreliggende dokumentasjon for alle aldersgrupper samlet tyder på at korttidsbehandling med melatonin hos friske personer over en periode på dager og opp til to måneder er trygt. Sikkerhet ved bruk over lengre tid, som flere måneder og år, er så langt ikke kjent. Man vet lite om eventuelle uønskede langtidseffekter av melatoninstimulering, for eksempel om melatoninreseptorene kan desensitiveres og nedreguleres. Melatonin har vært brukt med tilsynelatende sikkerhet hos barn i kliniske studier, likevel foreligger det en teoretisk mulighet for at eksogent tilført melatonin har potensiale for ugunstige effekter på barn, da melatoninnivåene kan påvirke utviklingen av gonader. Dette er foreløpig ikke bekreftet eller avkreftet (3).

Bruk av melatonin er vist å kunne ha positive effekter ved døgnrytmelidelser, som for eksempel jetlag, nattarbeid og forsinket søvnfasesyndrom. Ved andre søvnforstyrrelser er dokumentasjonen mangelfull, og det er usikkert om melatonin har en direkte effekt på søvn. Doseringer som er brukt i ulike studier for ulike søvnforstyrrelser varierer i hovedsak mellom 0,3-5 mg, og det er ikke godt dokumentert hva som er optimal dose (3). Melatonin er en endogen substans som er lite toksisk og tolereres vanligvis godt. Det er ikke rapportert om alvorlige bivirkninger ved korttidsbehandling. Det er et stort behov for flere og større studier med henblikk på melatonins effekter og dosering før midlet eventuelt kan anbefales som terapi (1).

Valerianae radix (Valerina Natt)
Valerina Natt er et godkjent naturlegemiddel som inneholder valerianerot (Valerianae radix), sitronmelisse (Melissae folium) og humle (Humulus lupuli). Valerianae radix er tradisjonelt brukt i folkemedisinen som søvnfremmende, beroligende, avstressende og avslappende middel (4).

Valeriana officinalis L. radix (Valerina Forte).
Valeriana officinalis er også tradisjonelt brukt i folkemedisinen som søvnfremmende, beroligende, avstressende og avslappende middel. De antatte farmakologiske effektene kan skyldes ett eller flere av de mange innholdsstoffene i valeriana, og vil derfor kunne variere avhengig av sammensetningen av det enkelte produkt (5).

I godkjente preparatomtaler for naturlegemidlene Valerina Natt og Valerina Forte er det ikke angitt opplysninger om mulige interaksjoner (4, 5). Samtidig bruk av valeriana og midler med sedativ effekt kan teoretisk fremme terapeutisk effekt og gi bivirkninger. Man bør derfor være oppmerksom på slike kombinasjoner, deriblant kombinasjon mellom valeriana og melatonin (6).

Søvnhygieniske råd kan være nyttige for alle typer insomni. Ved behandling ut over rådgivning er psykologisk behandling førstevalg, mens medikamentell behandling kommer i andre rekke. Felles for alle sovemedisiner er at de bare er godkjent for korttidsterapi, og vanligvis ikke anbefalt utover 2-4 ukers behandling. Det foreligger ikke god dokumentasjon for at noen hypnotika har effekt ved kroniske eller vedvarende søvnvansker. Ved behov for legemiddelbehandling over lengre tid anbefales det intermitterende dosering (7, 8).

Konklusjon
Manglende dokumentasjon gjør det ofte umulig å forutsi effekten av naturlegemidler på legemidler eller underliggende tilstand. Det foreligger i tillegg få data på melatonins effekt og mulige interaksjoner med andre preparater. Det anbefales derfor på generelt grunnlag at det utvises forsiktighet ved en eventuell kombinasjon mellom melatonin og Valerina Natt eller Valerina Forte. Vi vet lite om bakgrunnshistorien til den aktuelle pasienten. Likevel kan det tyde på manglende effekt av melatonin da det har vært nødvendig med økende dosering uten tilstrekkelig effekt. Det bør vurderes andre terapier for å oppnå tilfredsstillende effekt i dette tilfellet.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2008; spm.nr. 2701, RELIS Øst. (www.relis.no)
  2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Circadin. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 29.07.2008).
  3. 3. RELIS database 2008; spm.nr. 4918, RELIS Vest. (www.relis.no)
  4. 4. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Valerina Natt. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 22.05.2008).
  5. 5. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Valerina Forte. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 26.09.2007).
  6. 6. Natural Medicines Comprehensive Database. Valerian. http://www.naturaldatabase.com/ (14. januar 2010).
  7. 7. RELIS database 2009; spm.nr. 3159, RELIS Midt-Norge. (www.relis.no)
  8. 8. Statens legemiddelverk. Terapianbefaling: Behandling av søvnvansker (SLK-publikasjon 2000:08) 2000: 5-16.