Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2010; spm.nr. 3344, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 19.01.2010

 • RELIS Midt-Norge

 • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Movicol til barn under 12 år

Dato for henvendelse: 19.01.2010

RELIS database 2010; spm.nr. 3344, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: Hva finnes av dokumentasjon på bruk av Movicol (makrogol 3350 USP) til barn under 12 år?

SVAR: RELIS har flere ganger tidligere utredet spørsmål vedrørende bruk av Movicol til barn (1-3). Kort oppsummert angir flere refererte studier at makrogolpreparater til behandling av obstipasjon hos barn trolig er like effektivt og trygt som øvrige behandlingsalternativer. Disse studiene er imidlertid små og flere av dem har til dels store metodologiske mangler. Det finnes en del litteratur på bruk av makrogol 3350 til barn, men store dobbeltblindede, randomiserte kliniske langtidsstudier mangler. For utfyllende informasjon vises til utredningene (1-3).

Vi har etter oppdaterte søk funnet flere nyere artikler som underbygger tidligere funn, men det presiseres at dokumentasjonsgrunnlaget for bruk av laksantia til barn fortsatt er utilstrekkelig for å kunne fastslå hvorvidt makrogoler er bedre enn andre behandlingsalternativer (4-9).

Det er i kasuistikker beskrevet elektrolyttforstyrrelser hos barn på grunn av flere av makrogolpreparatenes innhold av elektrolytter. I studier har imidlertid målte endringer i elektrolyttkonsentrasjoner vært ansett som klinisk ikke relevante.

For ordens skyld presiseres at i den godkjente norske preparatomtalen (SPC) for Movicol angis det at preparatet ikke anbefales brukt til barn (10).

I en artikkel på Norsk barnlegeforenings hjemmeside oppgis imidlertid Movicol pulverposer som et aktuelt behandlingsalternativ ved obstipasjon hos barn og i Storbritannia finnes også registrert Movicol paediatric. Dette produktet inneholder halv dose av vanlig Movicol per pose og er godkjent brukt i Storbritannia for barn ned til 2 år (11, 12).

Konklusjon
Det er styrket dokumentasjonsgrunnlag for å hevde at makrogoler er like trygt og effektivt som øvrige behandlingsalternativer ved obstipasjon hos barn. Væske- og elektrolyttbalanse bør følges opp. Movicol anbefales i den norske preparatomtalen ikke brukt til barn, men Norsk barnelegeforening åpner for at bruk utenfor godkjent indikasjon kan vurderes. I Storbritannia finnes makrogolpreparater godkjent for barn ned til 2 år.

Referanser
 1. 1. RELIS database 2005; spm.nr. 1527, RELIS Midt-Norge. (www.relis.no)
 2. 2. RELIS database 2007; spm.nr. 1948, RELIS Øst. (www.relis.no)
 3. 3. RELIS database 2002; spm.nr. 824, RELIS Midt-Norge. (www.relis.no)
 4. 4. Candy D, Belsey J. Macrogol (polyethylene glycol) laxatives in children with functional constipation and faecal impaction: a systematic review. Arch Dis Child 2009; 94(2): 156-60.
 5. 5. Pijpers MA, Tabbers MM et al. Currently recommended treatments of childhood constipation are not evidence based: a systematic literature review on the effect of laxative treatment and dietary measures. Arch Dis Child 2009; 94(2):117-31.
 6. 6. Chung S, Cheng A et al. Polyethylene glycol 3350 without electrolytes for treatment of childhood constipation. Can Fam Physician 2009; 55(5): 481-2. Review.
 7. 7. North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition. Evaluation and treatment of constipation in children: summary of updated recommendations of the North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2006; 43(3): 405-7. Review.
 8. 8. Candy DC, Edwards D et al. Treatment of faecal impaction with polyethelene glycol plus electrolytes (PGE + E) followed by a double-blind comparison of PEG + E versus lactulose as maintenance therapy. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2006; 43(1): 65-70.
 9. 9. Loening-Baucke V, Pashankar DS. A randomized, prospective, comparison study of polyethylene glycol 3350 without electrolytes and milk of magnesia for children with constipation and fecal incontinence. Pediatrics 2006; 118(2): 528-35.
 10. 10. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Movicol. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 29. januar 2007).
 11. 11. Rugtveit J, Olbjørn C. Norsk barnelegeforening. Kronisk obstipasjon. http://www.legeforeningen.no/id/110227.0 (sist revidert 23. desember 2009).
 12. 12. Paediatric Formulary Committee. BNF for Children 2009. London: BMJ Publishing Group, RPS publishing and RCPCH Publications. Electronic version. (20. januar 2010).