Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2012; spm.nr. 4116, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 26.01.2012

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Nevropati som bivirkning av acetylsalisylsyre eller diklofenak/misoprostol

Dato for henvendelse: 26.01.2012

RELIS database 2012; spm.nr. 4116, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: En 67 år gammel mann har de siste årene fått symptomer forenlige med nevropati distalt i begge underekstremiteter. Nevrografi viser sensorimotorisk polynevropati av aksonal type i både over- og underekstremiteter, men han har kun moderate sensoriske plager i føtter. Han bruker fast acetylsalisylsyre (Albyl-E) 75 mg forskrevet av kardiolog grunnet atrieflimmer, men er ellers hjertefrisk. Ved smerter etter trening bruker han av og til diklofenak/misoprostol (Arthrotec). Ingen andre medisiner. Kan acetylsalisylsyre eller diklofenak/misoprostol ha sammenheng med hans plager?

SVAR: Nevropati eller lignende symptomer er ikke beskrevet i de godkjente preparatomtalene (SPC) for verken acetylsalisylsyre, diklofenak eller misoprostol (1). Slike bivirkninger er heller ikke beskrevet i bivirkningsoppslagsverket 'Meyler's side effects of drugs', og RELIS har ikke funnet problemstillingen beskrevet ved søk i medisinske litteraturdatabaser (Medline, EMbase). I legemiddeldatabasen Lexicomp angis nevropati blant bivirkninger rapportert etter markedsføring av misoprostol, men nevnes ikke i omtalen av kombinasjonspreparater med diklofenak/misoprostol (2). Det kan ikke utelukkes at de meldte tilfeller av nevropati ved bruk av misoprostol på andre indikasjoner kan ha sammenheng med annen samtidig legemiddelbruk eller den underliggende sykdom/tilstand.

Nevropati er altså i liten grad tidligere assosiert med de aktuelle legemidlene, uten at dette nødvendigvis utelukker en sammenheng. Norsk elektronisk legehåndbok angir at omtrent 50% av kronisk dominerende sensoriske polynevropatier er kryptogene (3). Om man likevel mistenker en årsakssammenheng oppfordrer RELIS til at tilfellet meldes som en mistenkt legemiddelbivirkning. For nærmere informasjon se www.relis.no/bivirkninger

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Albyl-E, Arthrotec, Voltaren, Cytotec. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok
  2. 2. Lexi-drugs in Lexicomp. Acetylsalicylic acid, diclofenac/misoprostol, diclofenac, misoprostol. http://www.helsebiblioteket.no/
  3. 3. Norsk elektronisk legehåndbok. Perifere nevropatier. http://www.legehandboka.no/ (Sist revidert: 7. juni 2010)