Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: [email protected]
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2013; spm.nr. 4482, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 25.01.2013

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Alternativ prevensjon ved migrene med aura

Dato for henvendelse: 25.01.2013

RELIS database 2013; spm.nr. 4482, RELIS Midt-Norge.

SPØRSMÅL: Ung kvinne har behov for hormonell prevensjon. Hun har migrene med aura. Pasienten har tidligere brukt levonorgestrel/etinyløstradiol (Loette), men på grunn av kontraindikasjon ved migrene med aura, ble det byttet til desogestrel (Cerazette). Da hun nå er plaget med blødninger, er det ønskelig med alternativ hormonell prevensjon? Hvor absolutt er kontraindikasjonen ved migrene med aura for levonorgestrel/etinyløstradiol?

SVAR: Kontraindikasjon ved migrene med aura
I følge den godkjente norske preparatomtalen (SPC) for levonorgestrel/etinyløstradiol er preparatet kontraindisert ved migrene med fokale neurologiske symptomer i anamnesen. Risikoen for arterielle tromboemboliske komplikasjoner eller en cerebrovaskulær skade hos brukere av perorale kombinasjons-p-piller øker med migrene. Kvinner med migrene (spesielt migrene med aura) som bruker kombinasjons-p-piller kan ha økt risiko for slag. Økt hyppighet og alvorlighetsgrad av migrene under bruk av kombinasjons-p-piller (hvilket kan være forvarsel på en cerebrovaskulær hendelse) kan være grunn til umiddelbar seponering av kombinasjons-p-pillen. Utvikling av hodepine med annet forløp som er tilbakevendende, vedvarende eller alvorlig, krever at p-piller seponeres og at årsaken vurderes. Hodepine, inkludert migrene er også nevnt som en svært vanlig (< 10%) bivirkning av levonorgestrel/etinyløstradiol (1). På bakgrunn av dette anbefales ikke hormonelle kombinasjonspreparater, deriblant levonorgestrel/etinyløstradiol, til kvinner med migrene med aura.

Alternativ hormonell prevensjon ved migrene med aura
RELIS har nylig utredet liknende problemstilling (2), hvor følgende oppsummeres:

Ifølge retningslinjer fra Verdens Helseorganisasjon (WHO), anbefales ikke bruk av østrogenholdige prevensjonsmidler til kvinner med migrene med aura. Kvinner med migrene uten aura, som ikke røyker, er under 35 år og ikke har ekstra risikofaktorer for slag (eksempelvis diabetes, overvekt, høyt blodtrykk) kan bruke kombinasjonspreparater med østrogen som prevensjon. En oversiktsartikkel fra 2010 sammenlignet retningslinjer for kombinerte østrogen-progesteron prevensjonspreparater til kvinner med migrene. Den viser at det er endel forskjeller med hensyn på hva American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) og WHO anbefaler, og hva International Headache Society (IHS) anbefaler. WHO og ACOG skriver at risiko ved bruk av kombinerte østrogen-progesteron prevensjonsmidler er uakseptabel for alle kvinner med migrene med aura (uansett alder, røyking og andre risikofaktorer), mens IHS i stor grad ønsker å vurdere hver pasient individuelt.

Helsedirektoratet har publisert en anbefaling på sine hjemmesider om å øke bruken av langtidsvirkende reversible prevensjonsmetoder (LARC)- spiral, hormonspiral og implantat. LARC inneholder ikke østrogener. LARC kan brukes av kvinner med migrene, og anbefales nå også til kvinner som ikke har født. Helsedirektoratet oppfordrer helsepersonell om å gi kvinner god informasjon om LARC (2, 3).

I Norsk elektronisk legehåndboks oversikt over prevensjonsvalg ved underliggende sykdom angis at aktuelle preparater ved migrene med aura er rene gestagener som p-sprøyten medroksiprogesteron (Depot-Provera), p-implantat, hormonspiral og minipiller (4).

I følge preparatomtalen (SPC) er uregelmessig blødning den vanligste bivirkningen ved bruk av desogestrel, og er rapportert hos opptil 50% av kvinnene. Ettersom desogestrel i motsetning til andre minipiller hemmer eggløsningen nærmere 100%, er uregelmessige blødninger mer vanlig enn med andre minipiller. Hos 20-30 % av kvinnene kan blødningene bli hyppigere mens de hos ytterligere 20% kan bli sjeldnere eller utebli helt. Blødningene kan også vare lenger. Etter et par måneders behandling har blødningene en tendens til å bli mindre hyppige (5). Minipille som inneholder gestagenet noretisteron (Conludag) er et alternativ. Enkelte typer blødningsforstyrrelser har også vært rapportert for noretisteron. Vanligvis vil dette si at menstruasjonssyklusen blir forkortet, men det kan også forekomme andre mønstre, som uregelmessige eller forlengede blødninger, eller småblødninger (6). Risikoen for blødningsforstyrrelser ved bytte til noretisteron er tilstede hos den aktuelle pasienten, og det bør vurderes om andre anbefalte prevensjonsmetoder er mer aktuelle, som spiral, hormonspiral, implantat og p-sprøyte.

KONKLUSJON
Den aktuelle pasienten anbefales ikke bruk av kombinasjonspreparater med østrogen som prevensjon på grunn av økt risiko for slag ved samtidig migrene med aura. Preparater med kun gestagen kan brukes av kvinner med migrene, med eller uten aura. Langtidsvirkende reversible prevensjonsmetoder (LARC), som spiral, hormonspiral og implantat, er anbefalte prevensjonsmetoder, også til kvinner med migrene med aura. P-sprøyte kan også være et alternativ i det aktuelle tilfellet.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Loette. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsoek (Sist endret: 23. april 2012).
  2. 2. RELIS database 2012; spm.nr. 2123, RELIS Sør-Øst. (www.relis.no/database)
  3. 3. Helsedirektoratet. Hormonell prevensjon. www.helsedirektoratet.no (Sist endret: 27.11.2011).
  4. 4. Norsk elektronisk legehåndbok. Prevensjonsvalg ved underliggende sykdom. http://www.legehandboka.no/ (25. januar 2013).
  5. 5. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Cerazette. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsoek (Sist endret: 28. august 2012).
  6. 6. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Conludag. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsoek (Sist endret: 18. mai 2006).