Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: [email protected]
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2016; spm.nr. 6331, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 01.12.2016

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Effekt av metenamin som forebyggende mot urinveisinfeksjon

Dato for henvendelse: 01.12.2016

RELIS database 2016; spm.nr. 6331, RELIS Midt-Norge.

SPØRSMÅL: En mikrobiolog ved sykehuset hevder at metenamin (Hiprex) ikke har noen effekt som forebyggende medisin mot urinveisinfeksjoner (UVI), og mente at det var meget godt dokumentert. Dette står i kontrast til praksis og uttalelser/markedsføring fra leverandør. Hva er riktig?

SVAR: Legemidlet (Hiprex) er formulert som et salt av metenamin og hippursyre, som spaltes og utskilles i nyrene. Hippursyren har en viss antibakteriell effekt, mens metenamin omdannes til formaldehyd som virker ved å denaturere bakterienes enzymer. Dermed vil det ikke oppstå resistens mot midlet. Omdanningen til formaldehyd er imidlertid avhengig av pH, som ikke bør være over 5,5-6,0 for at bakteriostatiske konsentrasjoner skal oppnås. Tiden urinen står i blæren er også av betydning for effekten. Vanligvis er urinen lett sur, og hippursyren vil også bidra til å opprettholde en tilstrekkelig lav pH. Ved pH>6,5 kan en ikke vente noen effekt av metenamin og middelet bør seponeres. Effekten av vitamin C som surgjørende middel er ytterst beskjeden (1-3).

Metenaminhippurat brukes i stor utstrekning i sykehjem på tross av sparsom dokumentasjon for effekten hos eldre. Bruken har økt de siste årene, og det er grunn til å tro at det er et stort overforbruk, også i befolkningen generelt. Likevel kan en ikke utelukke at legemidlet kan være nyttig for noen pasienter til forebygging av residiverende infeksjoner. Metenaminhippurat anses uvirksomt ved permanent kateter. Hippursaltet kan felle ut i nyrene ved alvorlig nyresvikt, og bør ikke brukes ved GFR <50 ml/min. I tillegg kan metenamin interagere med sulfonamider og føre til utfellinger og krystalluri. Sulfonamider er forbindelser som inneholder den funksjonelle gruppen -SO2NH2, blant annet sulfametoksazol som også brukes profylaktisk mot UVI (1-4).

Det er altså teoretisk grunnlag for at metenamin skal kunne virke forebyggende mot UVI hos pasienter som ikke har abnormaliteter i urinveiene, men det er flere forhold som kan medføre at effekten ikke vil bli som tiltenkt. Disse forholdene kan det være vanskelig å kompensere tilstrekkelig for, og den kliniske dokumentasjonen for metenamin som forebyggende mot UVI er svak og mangelfull (5, 6). Metenamin omtales som et aktuelt alternativ som forebyggende behandling mot UVI i en del medisinsk litteratur, men hovedargumentet er fravær av resistensutvikling sammenlignet med antibiotika som alternativ, og ikke overbevisende effektdokumentasjon (6, 7).

Oppsummering
Fordeler ved metenamin er at legemidlet ikke er omfattet av noen resistensutvikling og har lite bivirkninger, men en ulempe er at det i mange tilfeller vil være vanskelig å sikre at forholdene ligger til rette for at legemidlet kan ha ønsket effekt. Ettersom de studiene som foreligger av metenamin som profylakse mot UVI generelt er av svak metodologisk kvalitet kan man ikke konkludere med at preparatet har dokumentert god nytte. Lav risiko (resistens/bivirkninger) tillater imidlertid mindre potensiell nytte ved en nytte/risiko-vurdering, noe som i alle fall delvis kan forklare den utstrakte bruken. Det er mer presist å si at metenamin som profylakse mot UVI er dårlig dokumentert, enn at det er godt dokumentert at det ikke virker.

Vurdering
Fra et behandlerståsted foreligger det altså svak dokumentasjon for at profylakse med metenamin vil være nyttig mot UVI, men det kan ikke utelukkes at det vil være nyttig for noen pasienter til forebygging av residiverende infeksjoner. Fra et produsentståsted er det naturlig at det fokuseres på argumenter for å benytte deres legemiddel, og i metenamins tilfelle er det etter vår mening først og fremst mangel på resistensproblematikk og lav risiko for bivirkninger.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2015; spm.nr. 4193, RELIS Nord-Norge. (www.relis.no)
  2. 2. RELIS database 2013; spm.nr. 2712, RELIS Sør-Øst. (www.relis.no)
  3. 3. Haugen W, Spigset O. Hvordan forebygge residiverende urinveisinfeksjoner etter menopausen? Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135(1): 42-4.
  4. 4. Helsedirektoratet. Urinveisinfeksjoner i sykehjem. I: Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. IS-2030. http://www.antibiotikaiallmennpraksis.no/ (Sist oppdatert: 9. november 2015).
  5. 5. Lee BSB, Bhuta T et al. Methenamine hippurate for preventing urinary tract infections. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 10. Art. No.: CD003265.
  6. 6. Lo TS, Hammer KD et al. Methenamine: a forgotten drug for preventing recurrent urinary tract infection in a multidrug resistance era. Expert Rev Anti Infect Ther 2014; 12(5): 549-54.
  7. 7. El Sakka N, Gould IM. Role of old antimicrobial agents in the management of urinary tract infection. Expert Rev Clin Pharmacol 2016; 9(8): 1047-56.