Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 77 75 59 98
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2010; spm.nr. 2140, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 04.02.2010

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Graviditet ved fars bruk av infliksimab

Dato for henvendelse: 04.02.2010

RELIS database 2010; spm.nr. 2140, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: En sykepleier har fått spørsmål fra en mannlig pasient med Crohns sykdom om han kan bli pappa under pågående Remicade (infliksimab)-behandling. Sykepleieren har forsøkt å finne litteratur blant annet i UpToDate men har funnet lite informasjon, og hun ønsker derfor en vurdering fra RELIS.

SVAR: Inflammatorisk tarmsykdom hos menn og fertilitet
Det er uavklart om pasienter med inflammatorisk tarmsykdom har nedsatt fertilitet uavhengig av legemiddelbehandlingen. I en studie var det færre graviditeter hos ektefeller til menn med Crohns sykdom men ikke hos ektefeller til menn med ulcerøs kolitt sammenlignet med en frisk kontrollgruppe. Det var imidlertid ingen forskjell mellom gruppene med hensyn til sannsynlighet for graviditet i løpet av en menstruasjonssyklus, noe som kan tyde på at redusert antall graviditeter hos Crohns-pasientene til en viss grad var selvvalgt. I en annen studie med fem mannlige Crohns-pasienter som ikke fikk legemiddelbehandling hadde alle redusert sperm-motilitet. To menn hadde oligospermi (for få sædceller), men av mennene ingen hadde økt andel sædceller med abnormal form (1).

Bruk av infliksimab hos menn og fertilitet
Infliksimab hemmer TNF (tumor nekrosefaktor)-alfa. Tilgjengelig data tyder på at TNF-alfa er med på å regulere spermatogenesen, men det er fortsatt uavklart om og i hvilken grad infliksimab påvirker menns fertilitet og spermkvalitet (1-3).

En studie undersøkte infliksimabs effekt på spermkvalitet (volum, motilitet, konsentrasjon, antall bevegelige spermier og andel spermier med normale ovale former) hos 10 menn med inflammatorisk tarmsykdom. Syv av pasientene var i remisjon og fikk infliksimab som vedlikeholdsbehandling, mens tre pasienter med moderat til alvorlig sykdom fikk sin første infliksimabdose. Pasientene fungerte som sine egne kontroller, med prøvetakning før og etter infliksimabinfusjonen. Sammenlignet med den generelle befolkningen hadde alle pasientene lavere andel sædceller med normal form før infliksimabinfusjonen, og pasientene på vedlikeholdsbehandling fikk ytterligere redusert andel sædceller med normal form etter infliksimabinfusjonen. Hos pasientene på vedlikeholdsbehandling var sperm-motiliteten lavere enn i den generelle befolkningen (< 50 %) før infliksimabinfusjonen, men selv om motiliteten tilsynelatende gikk ytterligere ned etter infliksimabinfusjonen i både denne gruppen og i gruppen som fikk sin første infliksimabinfusjon var forskjellene ikke signifikante og kan dermed skyldes tilfeldige variasjoner. Forfatterne av studien konkluderer med at infliksimab kan påvirke sædcellenes morfologi og eventuelt motilitet, men det er ukjent om dette vil påvirke fertiliteten i klinisk praksis. Forfatterne anbefaler derfor ikke stopp i infliksimabbehandlingen hos mannen selv om graviditet planlegges, med mindre paret får problemer med å bli gravid og infertilitetsutredning avdekker nedsatt spermkvalitet (1).

I en annen studie med tre menn i alderen 35-51 år som fikk infliksimab 5 mg/kg hver sjette uke mot Bekhterevs sykdom fant forfatterne ingen endring i nivå av kjønnshormoner (folikkelstimulerende hormon, luteiniserende hormon, prolaktin eller testosteron). To av pasientene hadde imidlertid sperma med nedsatt motilitet (astenozoospermi). Begge var tidligere blitt pappa, og forfatterne angir at det er vanskelig å vurdere om den påviste reduserte sperm-motiliteten skyldtes infliksimabbruken eller andre faktorer (4).

Bruk av infliksimab hos menn og risiko for fosterskader
Det er generelt lite dokumentasjon på risiko for fosterskadelige effekter som følge av fars legemiddelbruk, og maternal bruk av legemidler i svangerskapet anses normalt å være forbundet med større risiko for fosterskadelige effekter enn paternal bruk i forbindelse med konsepsjonen (5).

Vi har funnet noen få publikasjoner på graviditetsutfall etter bruk av infliksimab hos barnefaren. I en studie hvor hovedfokus var bruk av infliksimab hos gravide identifiserte forfatterne også 15 svangerskap der mannen hadde brukt infliksimab ved eller nært befruktningstidspunktet. Svangerskapsutfallet var kjent i 10 tilfeller og inkluderte ni levendefødte barn og en spontanabort før uke 10. I tilfellet med spontanabort hadde paret også tidligere opplevd spontanabort og kvinnen hadde Mb. Addison og brukte høye doser steroider (6).

En nylig publisert artikkel presenterer til sammen seks vellykkede svangerskap ved bruk av infliksimab mot Bekhterevs sykdom hos fire menn, hvorav to menn fikk barn to ganger mens de brukte infliksimab. Mennene fikk infliksimab 5 mg/kg hver 8. uke. Antall mottatte infusjoner ved befruktningstidspunktet varierte fra 10 til 31. Graviditetene oppsto uten fertilitetshjelp (2). Vi har også funnet en kasuistikk hvor en mann med Crohns sykdom ble pappa til et friskt barn mens han brukte infliksimab 5 mg/kg hver 6. uke samt metotreksat 10 mg/uke (3).

Konklusjon
Det er lite dokumentasjon på risiko for nedsatt fertilitet eller fosterskade som følge av paternal bruk av infliksimab, og det er dermed vanskelig å gi noe konkret råd i dette tilfellet. Noen studier tyder på at infliksimab kan påvirke spermkvaliteten med endret sædcelleform eller nedsatt motilitet, men det er usikkert hvilken betydning dette har i klinisk praksis. Vi har ikke funnet rapporter om fosterskadelige effekter ved paternal bruk av infliksimab monoterapi, men det finnes noen få rapporter på at menn har fått friske barn under slik behandling.

Referanser
  1. 1. Mahadevan U, Terdiman JP et al. Infliximab and semen quality in men with inflammatory bowel disease. Inflamm Bowel Dis 2005; 11(4): 395-9.
  2. 2. Paschou S, Voulgari PV et al. Fertility and reproduction in male patients with ankylosing spondylitis treated with infliximab. J Rheumatol 2009; 36(2): 351-4.
  3. 3. Lamboglia F, D`Inca R et al. Patient with severe Crohn`s disease became a father while on methotrexate and infliximab therapy. Inflamm Bowel Dis 2009; 15(5): 648-9.
  4. 4. Montagna GL, Malesci D et al. Asthenoazoospermia in patients receiving anti-tumour necrosis factor alpha agents. Ann Rheum Dis 2005; 64(11): 1667.
  5. 5. Schaefer C, editor. Drugs during pregnancy and lactation 2007; 2nd ed.: 20.
  6. 6. Katz JA, Antoni C et al. Outcome of pregnancy in women receiving infliximab for the treatment of Crohn`s disease and rheumatoid arthritis. Am J Gastroenterol 2004; 99(12): 2385-92.