Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 777 55998
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2016; spm.nr. 4398, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 26.05.2016

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Litium og graviditet

Dato for henvendelse: 26.05.2016

RELIS database 2016; spm.nr. 4398, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: Henvendelse fra fastlege: Kvinne i 20-årene er gravid i uke 13 med usikker siste menstruasjon. Hun har brukt Lithionit (litium) 42 mg daglig de første ukene av svangerskapet (vanskelig å si nøyaktig hvor mange uker, men trolig ca 5 uker). Jeg har lest i Felleskatalogen og blir litt urolig, men antar dette går greit siden hun sluttet straks hun fikk bekreftet graviditet. Hva sier litteraturen?

SVAR: Risiko for misdannelser ved bruk av litium i første trimester
Generelt vil skader på det befruktede egget eller embryonet før organogenesens start (ca. 3 uker etter befruktning eller ca. 5 uker etter begynnelse av siste menstruasjon) som oftest føre til abort. Utviklingen av sentralnervesystemet og hjertet starter tidlig i denne perioden (1). Ved bruk av litium i svangerskapet er det i de fleste studier ikke vist en økning i misdannelser. En liten økning i kardiovaskulære misdannelser er rapportert i enkelte studier, men nyere epidemiologiske data tyder imidlertid på at risikoen er lavere enn tidligere antatt. Metodologiske svakheter i studiene har også ført til at mange har stilt spørsmål ved om litium virkelig er teratogent. I tillegg gjør en generell overrapportering av unormale tilfeller det vanskelig å trekke noen sikre konklusjoner (2-4).

Epsteins anomali
Studier fra mange år tilbake synes å bekrefte en sammenheng mellom bruk av litium i første trimester og hjertemisdannelser, spesielt Ebsteins anomali (en form for trikuspidalinsuffisiens). Man har imidlertid senere konkludert med at risikoen for Epsteins anomali har vært overestimert. Epsteins anomali oppstår spontant hos rundt 1 av 20000 barn, og selv etter en anslått økning i risiko til rundt 1 av 1000-1500 ved eksponering av litium i svangerskapet er altså den absolutte risikoen svært lav (2, 5, 6).

I de tilfellene der litium er brukt i første trimester er det i noen kilder anbefalt å få utført en målrettet ultralydundersøkelse med føtal ekkokardiografi i uke 18-20 for å kunne oppdage eventuelle hjertefeil hos fosteret (7).

KONKLUSJON
De fleste studiene har ikke kunne påvise økt risiko for medfødte misdannelser etter maternal bruk av litium. Noen eldre studier har antydet en mulig liten økt risiko for hjertemisdannelser, men det er usikkert om årsakssammenhengen er kausal og i såfall hvor stor risikoøkningen er. På bakgrunn av dette anbefaler for sikkerhetsskyld enkelte kilder ultralydundersøkelse hvis eksponeringen er skjedd tidlig i svangerskapet.

Referanser
  1. 1. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. Graviditet og legemidler. http://www.legemiddelhandboka.no/ (Publisert: 11. desember 2015).
  2. 2. Schaefer C, Peters P et al., editors. Drugs during pregnancy and lactation 2015; 3rd ed.: [322-4].
  3. 3. Micromedex® 2.0 (online). Lithium Citrate (Drugdex System). http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 4. mai 2016).
  4. 4. Micromedex® 2.0 (online). Lithium (Reprotext). http://www.helsebiblioteket.no/ (Lest: 25. mai 2016).
  5. 5. The United Kingdom Teratology Information Service (UKTIS). Lithium in Pregnancy. Version 2. http://www.toxbase.org/ (Publisert: Mai 2015)
  6. 6. Berle JØ, Solberg DK et al. Behandling av bipolar lidelse under svangerskap og etter fødsel. Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131(2): 126-9.
  7. 7. RELIS database 2016; spm.nr. 10439, RELIS Vest. (www.relis.no)