Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 77 75 59 98
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2016; spm.nr. 4433, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 21.06.2016

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Nedtrapping av amitriptylin og oksykodon under graviditet

Dato for henvendelse: 21.06.2016

RELIS database 2016; spm.nr. 4433, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: Henvendelse fra lege: Jeg har en 30 år gammel kvinne som nå er gravid i uke 11. Hun har en kronisk smertetilstand og bruker Sarotex (amitriptylin) 25 mg daglig samt OxyContin (oksykodon) 15 mg x 2. Vi har planlagt nedtrapping av oksykodon i andre trimester. Men mitt spørsmål er hva vi gjør med amitriptylin. Bør denne seponeres allerede nå?

SVAR: Bruk av antidepressiva i svangerskapet og neonatale adaptasjonsvansker
Bruk av antidepressiva under svangerskapet, inkludert amitriptylin, kan øke risikoen for neonatale adaptasjonsproblemer (PNA). Tyve til 50 % av alle spedbarn eksponert for trisykliske antidepressiva (TCA) under graviditeten utvikler PNA (1). Å senke dosen av antidepressiva synes generelt ikke å redusere risikoen for PNA; imidlertid var det i en studie en svak korrelasjon mellom symptomer på PNA og plasmakonsentrasjonen av klomipramin, et annet TCA, hos barnet (1). Det er heller ikke klart om det er tidspunktet for eller varigheten av bruk under svangerskapet som er avgjørende for PNA (1), men generelt er rådet at bruk ved slutten av svangerskapet kan gi PNA hos barnet.

Symptomene inkluderer blant annet pustebesvær, spiseproblemer og nevrologiske symptomer, som skjelvinger, søvnproblemer og irritabilitet. Symptomene er som regel milde og forbigående. Da symptomene vanligvis debuterer innen de første 48 timene etter fødselen, vil det være tilstrekkelig å observere barnet i 48-72 timer. Skulle barnet utvikle PNA bør det følges opp til symptomene er borte (2-6 dager) (1).

Nedtrapping av oksykodon i svangerskapet
RELIS har tidligere besvart et spørsmål om nedtrapping av opioider under graviditeten, og vi siterer kort derfra (2):
"Dersom gravide bruker opioider i høye doser og/eller i lengre perioder i tiden før fødsel, kan det nyfødte barnet blant annet få hypotoni ("floppy infant syndrome"), respirasjonsvansker, irritabilitet og sugeproblemer. ( ... ) En kanadisk retningslinje anbefaler at gravide helst bør trappe ned og seponere opioider dersom det er mulig. ( ... ) Akutte og alvorlige abstinenssymptomer hos gravide er forbundet med økt risiko for spontanabort og for tidlig fødsel. ( ... ) Nedtrapping av opioider bør skje langsomt for å unngå akutte seponeringssymptomer hos kvinnen og eventuelle uheldige effekter hos fosteret som følge av nedtrappingen."

Nedtrapping av amitriptylin i svangerskapet
Risikoen for mor ved å seponere antidepressiva er som oftest større enn den potensielle nytten for barnet (3). Imidlertid baserer dette rådet seg på behandling av depresjon og risikoen for tilbakefall.

Behandling av kroniske smerter under graviditet
Ubehandlede, sterke kroniske smerter kan øke risikoen for hypertensjon, angst og depresjon (4). For psykisk sykdom under svangerskapet er det sett en økt risiko for lav fødselsvekt og for tidlig fødsel, delvis forklart med økt kortisolnivå som følge av stress (1). Ubehandlet eller ikke optimalt behandlet kronisk smerte under svangerskapet vil derfor kunne utgjøre en risiko for både mor og barn. Dette må tas med i vurderingen av seponering av den farmakologiske smertebehandlingen under svangerskapet. Valget vil også avhenge av tilgjengeligheten av ikke-medikamentell behandling og støtte, så som psykolog og fysioterapeut.

Bruk av trisykliske antidepressiva under graviditeten
Risikoen for misdannelser ved bruk av TCA er lav, men det finnes rapporter om hjertemisdannelser (5). Dette gjelder da primært bruk i første trimester. TCA er videre assosiert med preeklampsi, og mulig postpartum blødning ved bruk i andre og tredje trimester (5).

KONKLUSJON
Bruk av amitriptylin mot slutten av svangerskapet er forbundet med en økt risiko for adaptasjonsproblemer hos det nyfødte barnet. Disse symptomene er imidlertid som regel milde og forbigående, men vil kreve tettere oppfølging av barnet. Dette blir derfor en avveining mellom mors alvorlighetsgrad av smerter og eventuelle seponeringssymptomer under svangerskapet, og risikoen for adaptasjonsproblemer hos det nyfødte barnet. Vi mener det vil være fornuftig å trappe ned oksykodon først og deretter/underveis revurdere nedtrapping av amitriptylin. Nedtrapping av amitriptylin må foregå langsomt for å unngå seponeringsreaksjoner hos mor. Hvis nedtrapping av amitriptylin er aktuelt bør dette da startes i god tid før termin, minimum fire uker.

Referanser
  1. 1. Kieviet N, Dolman KM et al. The use of psychotropic medication during pregnancy: how about the newborn? Neuropsychiatr Dis Treat 2013; 1257-66.
  2. 2. RELIS database 2014; spm.nr. 4185, RELIS Sør-Øst. (www.relis.no)
  3. 3. Lindland-Tjønn H, Havnen GC. Nedtrapping og seponering av SSRI før fødsel. http://www.relis.no/ (Publisert: 9. desember 2013).
  4. 4. Babb M, Koren G et al. Treating pain during pregnancy. Can Fam Physician 2010; 56: 25, 27.
  5. 5. Stewart D, Vigod S. Risks of antidepressants during pregnancy: Drugs other than selective serotonin reuptake inhibitors. Version 6.0. In: UpToDate. http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 20. oktober 2015).