Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: Send ditt tlf.nr. per e-post og vi ringer tilbake (kl. 08.30 -15.30).
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2020; spm.nr. 12581, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 20.02.2020

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Dosering av ivermektin (Stromectol) mot skabb

Dato for henvendelse: 20.02.2020

RELIS database 2020; spm.nr. 12581, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Farmasøyt oppgir at ifølge «Revidert retningslinje for behandling av skabb» (Helse Bergen) skal behandling med Stromectol (ivermektin) tas som engangsdose dag 0 og dag 7, mens Folkehelseinstituttet skriver dag 0 og dag 14. Hva anbefaler RELIS?

SVAR: Vurdering
Vi kjenner ikke til vurderingene som ligger bak anbefalingene fra Helse Bergen og Folkehelseinstituttet. Ivermektin virker kun på skabbmidd og ikke på eggene, dermed kan man tenke seg at ivermektinbehandlingen blir mer effektiv når enkeltdosen gjentas for å drepe nyklekte midd. Flere kilder beskriver at én enkeltdose med ivermektin 200 µg/kg gjentas etter 1-2 uker ved klassisk skabb, noe som kan tyde på at det er av mindre betydning om den andre dosen tas akkurat på dag 7 eller 14. Ved søk innenfor tidsrammen har vi ikke funnet studier som sammenlikner effekten av gjentatt dosering på dag 7 eller dag 14.

Bakgrunn
Ved skabbinfeksjon infiseres vanligvis verten med flere skabbmidd. Hannmidden dør etter parring, mens hunnmidden graver seg ned i epidermis hvor hun legger opptil tre egg hver dag frem til hun dør etter ca. fire til seks uker. Larvene klekkes etter tre til fire dager, og utviklingen fra egg til voksen skabbmidd tar 10-14 dager (1,2).

I Helse Bergens reviderte retningsline for behandling av skabb fra november 2019 står det som spørsmålsstiller påpeker at behandling med ivermektin (Stromectol) tabletter: «Doseres 200 µg/kg kroppsvekt som eingongsdose dag 0 og dag 7» (3), mens det i Folkehelseinstituttets skabbveileder for helsepersonell (oppdatert i februar 2019) står at «peroral behandling med stromectol (Ivermectin) 200 µg/kg kroppsvekt som engangsdose og som gjentas etter 2 uker» (4). Referanser er ikke oppgitt, verken i Helse Bergens retningsline (3) eller i Folkehelseinstituttets veileder (4).

Både UpToDate og dermatologinettsiden DermNet oppgir at ivermektindoseringen ved klassisk skabb hos voksne er én enkeltdose på 200 µg/kg etterfulgt av én gjentatt dose etter 1-2 uker (5,6).

I CDCs (Centers for Disease Control and Prevention) «Sexually Transmitted Diseases Treatment Guidelines» fra 2015 anbefales ivermectin 200 ug/kg oralt, gjentatt etter 2 uker mot skabb. Dette begrunnes med at «Ivermectin has limited ovicidal activity and may not prevent recurrences of eggs at the time of treatment; therefore, a second dose of ivermectin should be administered 14 days after the first dose» (7). På CDCs nettside er det oppgitt følgende doseringen av ivermektin mot klassisk skabb: To doser (200 µg/kg/dose) tas med omtrent én ukes mellomrom (8).

Referanser
  1. 1. DermNetNZ. Scabies. https://dermnetnz.org/topics/scabies/ (Sist oppdatert: September 2015).
  2. 2. Goldstein BG, Goldstein AO. Scabies: Epidemiology, clinical features, and diagnosis. Version 26.0. In: UpToDate. https://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 2. august 2019).
  3. 3. Hugdahl E. Revidert retningsline for behandling av skabb. https://helse-bergen.no/ (Sist oppdatert 19.11.2019).
  4. 4. Folkehelseinstituttet. Skabb - veileder for helsepersonell. https://www.fhi.no/ (Sist oppdatert: 6. februar 2019).
  5. 5. Goldstein BG, Goldstein AO. Scabies: Management. Version 5.0. In: UpToDate. https://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 27. juli 2018).
  6. 6. DermNetNZ. Ivermectin. https://dermnetnz.org/topics/ivermectin/ (Sist gjennomgått: Desember 2014).
  7. 7. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Sexually Transmitted Diseases Treatment Guidelines 2015. Ectoparasitic Infections. Scabies. https://www.cdc.gov/std/tg2015/ectoparasitic.htm#scabies (Siste gjennomgang: 4. juni 2015).
  8. 8. Centers for disease control and prevention. Scabies. Treatment. Medications. https://www.cdc.gov/ (Sist evaluert: 2. oktober 2019).